{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Nyheter

Här publiceras nyheter och kommande event som rör typ 1-diabetes, forskning och Barndiabetesfonden.

Du hittar våra samlade pressmeddelanden här, på MyNewsdesk.

Typ 2-diabetes i unga år ger högre risk för komplikationer

2023-12-05
Externlänk

Typ 2-diabetes kallades tidigare för åldersdiabetes, men sjukdomen kryper ner i åldrarna och även barn drabbas. Unga vuxna med typ 2-diabetes har en ökad risk för allvarliga komplikationer och andra sjukdomar. Tidiga insatser är avgörande – men alla får inte de senaste läkemedel som finns tillgängliga.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Från att 2017-2018 funnits cirka 80 registrerade barn med typ 2-diabetes (och cirka 8000 med typ 1-diabetes) så fanns 2021 och 2022, 122 respektive 113 barn i Sverige. Att antalet barn tillfälligt gick ner mellan 2021-2022 kan bero på att många med typ 2-diabetes får diagnosen i sena tonår. Det är allvarligt att antalet ökar, även om typ 1-diabetes helt dominerar i barnaåren. Oftast är typ 2-diabetes förknippad med, och i stor utsträckning framkallad av, uttalad fetma. Typ 2-diabetes kan vara odiagnostiserad i flera år då blodsockervärdena oftast inte svänger så dramatiskt, och då patienterna inte har sådan insulinbrist att svåra symtom uppträder. Men att sjukdomen kan gå odiagnostiserad, och att det är svårt att åstadkomma viktminskning och bra blodsockerbalans gör sjukdomen allvarlig med stor risk för komplikationer. Med minskad mängd mat (kalorier) så går man ner i vikt, och med 15% viktminskning så blir blodsockervärdena närmast normala utan medicin. Problemet är att många, kanske de flesta, inte lyckas gå ner i vikt. Bäst är prevention. Föräldrar måste bli bättre på att förebygga fetma hos sina barn. Mindre söta drycker, mindre snabbmat, mindre godis och mellanmål, och mer fysisk aktivitet. Det gäller alla!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

C-peptide and metabolic outcomes in trials of disease modifying therapy in new-onset type 1 diabetes: an individual participant meta-analysis

2023-11-08
Externlänk

Interventions that preserve β-cell function are effective at improving metabolic outcomes in new-onset type 1 diabetes, confirming their potential as adjuncts to insulin. We have shown that improvements in HbA1c are directly proportional to the degree of C-peptide preservation, quantifying this relationship, and supporting the use of C-peptides as a surrogate endpoint in clinical trials.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Visar tydligt hur värdefullt det är att bevara kvarvarande insulinsekretion! Är ju egentligen självklart, men diabetesteam borde vara mer intresserade av själva sjukdomsprocessen och försök att bevara funktionen (och inte bara konsekvenserna dvs hur man ska reglera blodsockret).

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

New Research Project Explores the Role of Microorganisms in Type 1 Diabetes Treatment

2023-11-07
Externlänk

A groundbreaking research project funded by the Innovatiefonds Noord-Holland is delving into the potential of microorganisms in developing innovative treatments for type 1 diabetes. Advanced Microbiome Interventions (AMI), a start-up based in Amsterdam, has received a €300,000 convertible loan to support its investigations.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Man vet, och vi har också kunnat visa baserat på ABIS-studien i Sverige, att tarmfloran tidig i livet påverkar risken att utvecklat typ 1-diabetes. Här har man i Holland behandlat med godartade tarmbakterier och funnit god effekt på kvarvarande insulinproduktion. Mycket viktiga och intressanta studier att hoppas på.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Study provides preliminary evidence in favor of a new type 1 diabetes treatment

2023-11-06
Externlänk

A new study, published in Cell Reports Medicine, led by researchers at the University of Chicago Medicine and Indiana University suggests that an existing drug could be repurposed to treat type 1 diabetes, potentially reducing dependence on insulin as the sole treatment.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Intressant studie, som talar för att man kan rädda kvarvarande insulinproducerande betaceller genom att skydda dem från så kallad oxidativ stress, dvs att de ”arbetar ihjäl sig”. Det finns mycket som talar för att det inte enbrt är den autoimmuna processen eller infektioner som förklarar typ 1-diabetes, utan ibland just alltför stor stress av betacellerna.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Ett chip med insulinproducerande celler i ögat ska hålla diabetes i schack

2023-10-18
Externlänk

Forskare vid KTH och Karolinska Institutet har utvecklat en medicinsk mikroenhet, ett chip, för placering i det mänskliga ögat. Tekniken ger nya möjligheter för cellbaserade medicinska behandlingar, till exempel vid diabetes typ 1 och 2. Studien har publicerats i tidskriften Advanced Materials.


Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Detta är en mycket intressant teknik. Att transplantera Langerhanska öar till främre ögonkammaren, då på experimentdjur, hörde till mina egna första stapplande steg inom diabetesforskning i Uppsala i mitten av 1960-talet, men har nu återuppstått som en spännande och användbar metod. Med hjälp av denna teknik kan man transplantera 40-80 000 cellöar i främre ögonkammaren, och då få en märkbar insulinsekretion som kan visa sig få kliniskt värde. Fördelen med transplantation i främre ögonkammaren är bl.a. att man inte behöver generell immunosuppression (dämpning av immunförsvaret), och metoden är enkel och ofarlig för patienten .

Till en början erbjuds patienter som har lång tids typ 1-diabetes, med legal blindhet på åtminstone ETT öga och andra svårigheter att hålla god blodsockerbalans eller tilltagande komplikationer, att få behandlingen. Man kan höra av sig till mig om man har frågor eller är intresserad!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Lions har genom åren samlat in mycket pengar till typ 1-diabetesforskningen

Lions har sedan Barndiabetesfondens start varit väldigt viktiga för organisationen. Genom engagemanget i lokala klubbarna skapar Lions synlighet för typ 1-diabetes och stora summor till forskningen. Läs intervjun med Mats Granath som är engagerad i Lions sedan 1995.


Läs mer >>


Enterovirus i fokus när Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser delas ut

Nu har 2023 års mottagare av Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser korats. Professor Heikki Hyöty vid Tammerfors universitet och dr Virginia Stone vid Karolinska Institutet prisas för sina insatser inom typ 1-diabetesforskningen.

Läs mer >>

 

Antivirala kanske kan rädda insulinproduktion vid typ-1 diabetes

2023-10-04
Externlänk

Behandling med antivirala läkemedel kanske kan bevara den kvarvarande förmågan att frisätta insulin hos barn som nyligen fått typ-1 diabetes, enligt en ny studie av skandinaviska forskare. Johnny Ludvigsson, senior professor vid LiU, har varit med och planerat studien, som publiceras i tidskriften Nature Medicine.

 

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Det är känt sedan lång tid (ett halvt sekel) att virus kan bidra till uppkomst av typ 1-diabetes, men det mesta talar för att virus ibland bidrar till att sjukdomsprocessen startar, och i så fall vanligen flera år innan sjukdomen blir klinisk dvs det vi menar med när en patient får sjukdomen och behöver insulin. Därför skulle man egentligen behandla med antivirusläkemedel tidigt i livet, om man kunde identifiera att en individ har fått en infektion av de virus som misstänks. Emellertid har vissa studier antytt att virus kan leva i bukspottkörteln fortfarande vid nyinsjuknandet, så därför var vi en grupp som bestämde oss för att behandla med två antivirusmedel vid debuten. Barn inkluderades (men några barn i Linköping hann aldrig inkluderas pga läkemedelsverkets beslut, utan det blev patienter i Norge och Danmark). Resultatet visar viss effekt på kvarvarande insulinsekretion, och har väckt stor uppmärksamhet. Och det är mycket bra att vi såg viss effekt, men det verkar endast ha gällt ett litet fåtal patienter, så på gruppnivå är effekten mycket liten, även om den är statistiskt säkerställd. Men resultat ger uppmuntrande stöd för att antingen kombinera med annan behandling vid debuten, eller också pröva att behandla grupper på väg att utveckla typ 1-diabetes, för att förebygga.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Hur påverkas föräldrar och barn av att delta i screeningstudier?

2023-10-03
Externlänk

Hur påverkas föräldrar och barn av att delta i screeningstudier för typ 1-diabetes? Det är en fråga som doktoranden Jessica Melin har undersökt i en doktorsavhandling. Resultaten kan användas för att identifiera de familjer som behöver rätt stöd för att minska deras oro och öka deras nöjdhet med sitt deltagande.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Mycket viktiga studier. Allteftersom möjligheterna ökar att ingripa för att förebygga typ 1-diabetes, så ökar också behovet av att ge adekvat stöd för att minska den oro som skapas av att få reda på att ens barn med stor sannolikhet i framtiden kommer att få typ 1-diabetes.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Ålder vid typ 1-diabetesdiagnos var kopplad till C-peptidutsöndring

2023-09-26
Externlänk

Vid typ 1-diabetes sker en destruktion av betacellerna, som är ansvariga för insulinsyntesen. Kvarvarande kapacitet för insulinsekretion kan mätas via den cirkulerande C-peptidkoncentrationen. Det är möjligt för patienter med typ 1-diabetes att uppvisa mätbara C-peptidkoncentrationer under många år efter diagnosen. Forskare vid Helsingfors universitetssjukhus har i en ny studie närmare studerat vilka faktorer som påverkar C-peptidnivåerna och om det finns något samband mellan dem och diabeteskomplikationer.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Denna studie publicerad i Lancet Diabetes and Endocrinology bekräftar bara vad som är känt sedan decennier: Att barn har lägre C-peptid och förlorar egen insulinsekretion snabbare än vuxna, och att kvarvarande insulinsekretion är av stort värde för alla patienter med typ 1-diabetes med mindre risk för hypoglykemier, för ketoacidos, lägre risk för komplikationer på sikt och bättre överlevnad. Det är förvånande att många diabetesteam inte visar intresse för att försöka bevara egen insulinsekretion (och delta i den sortens studier), och att C-peptid inte följs mer regelbundet som del av klinisk verksamhet, utan endast konsekvenserna (blodsocker).

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Virus med betydelse för utveckling av typ 1-diabetes

2023-09-18
Externlänk

Ny forskning ger ökat stöd för att vissa virusinfektioner kan ha betydelse för utvecklingen av typ 1-diabetes. Ett internationellt forskarlag har sett att små barn med förhöjd genetisk risk för typ 1-diabetes hade ökad risk att utveckla diabetesrelaterade autoantikroppar i samband med covid-19-infektion.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Mycket talar för att virus, tyvärr ganska många olika sorter, påverkar immunförsvaret och hos genetiskt disponerade individer bidrar till uppkomst av autoantikroppar vilket kan innebära en sjukdomsprocess som ibland efter många år kan ge typ 1-diabetes. Vissa virus kanske direkt kan skada de insulinproducerande betacellerna, och på så vis utlösa en sjukdomsprocess, medan andra virus har en effekt på immunförsvaret som i obalans kan medföra en autoimmun reaktion i kombination med andra faktorer. Covid-19 har hittills inte visat sig på kort sikt ge någon tydlig koppling till ökad förekomst av typ 1-diabetes, men lång tids uppföljning krävs.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Anxiety and Risk Perception in Parents of Children Identified by Population Screening as High Risk for Type 1 Diabetes

2023-09-06
Externlänk

Most parents of autoantibody-positive children have high anxiety about their child developing T1D. Information about the risk of developing T1D is difficult to convey, as evidenced by the wide range of risk perception reported in this sample.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Allmän screening av barn för att finna vilka som har ökad risk att utveckla typ 1-diabetes diskuteras flitigt, inte minst sedan det i USA (och kanske snart i Europa?) finns godkänd behandling med Teplizumab för att förebygga typ 1-diabetes.  Det finns fördelar med att identifiera barn som har ökad risk att få typ 1-diabetes, då risken att insjukna med ketoacidos minskar, vilket är värdefullt. Å andra sidan ska detta vägas emot att många föräldrar, och kanske även barn, kommer att under åratal behöva känna oro över att ev vara på väg att utveckla en allvarlig sjukdom, i åtskilliga fall under många år utan att barnet kanske någonsin insjuknar. Åsikterna  har gått isär om hur ångestskapande informationen är att få reda på att ens barn har ökad risk att få typ 1-diabetes. Den aktuella studien visar igen att många får ångest. Ska man genomföra generell screening behövs i så fall betydande psykologiskt stöd.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Behov av förbättrad behandling vid autoimmun diabetes hos vuxna

2023-08-29
Externlänk

För att minska risken för komplikationer är det viktigt att mäta antikroppar hos personer som drabbas av diabetes i vuxen ålder, samt även ta hänsyn till hur höga nivåerna av antikroppar är.

Läs mer här >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

LADA är att betrakta som en variant av typ 1-diabetes, där de insulinproducerande cellerna dör fortare än vid typ 2-diabetes. Dessa patienter blir i många fall ganska snabbt insulinberoende. Märkligt nog är det fortfarande inte rutin att på typ 2-patienter, särskilt sådana som inte är kraftigt överviktiga, analysera förekomst av autoantikroppar, särskilt GADA (antikroppar mot GAD). Än mindre finns mer än fåtal studier där man försökt ingripa mot själva sjukdomsprocessen!

Studien från KI är viktig då den visar att LADA-patienter inte bara får vissa komplikationer som typ 2-diabetespatienter, men att de har sämre blodsockerbalans och som grupp får mer retinopati. Det är hög tid att läkare som möter typ 2 diabetes-patienter tar prov för autoantikroppar, och att studier görs för att försöka motverka sjukdomsprocessen. Antalet LADA-patienter är lika många som antalet med klassisk typ 1-diabetes. Stöd till Barndiabetesfonden kommer öka möjligheterna till forskning till hjälp även för denna stora grupp.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Unga med diabetes typ 1 oroliga: ”Folk vet inte hur de ska hjälpa”

2023-08-28
Externlänk

En ny undersökning som Barndiabetesfonden gjort visar att över hälften av alla unga med typ 1-diabetes känner stark oro i vardagen och inför framtiden. TV4s Nyhetsmorgon gästas av psykolog Sara Hammer och Alice Claesson som pluggar sista året på gymnasiet och som lever med typ 1-diabetes.

Se inslaget här >>

Hara Open samlade in pengar till Barndiabetesfonden

2023-08-23
Externlänk

Hara Open är en årlig, öppen bågskyttetävling som i söndags samlade 21 glada skyttar tidigt på morgonen nere vid Hara Brygga. Regn var utlovat, men under tävlingen sken solen och gav deltagarna en vacker utsikt över sjö och fjäll. I år drog tävlingen in 9300 kronor till Barndiabetesfonden.

Läs reportaget här >>

Bert Sundström ser en nattsvart framtid i Ukrainakriget

2023-08-09
Externlänk

Bert Sundström har rapporterat från Ryssland i 20 år, men hans sommarprogram spänner över flera kontinenter och decennier än så.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Bert Sundströms sommarprat var dramatiskt, om krig men också om hur hans syster med typ 1-diabetes drabbades. Först tog sjukdomen tårna och njurarna, och sen gjordes ett radikalt försök med transplantation men då fick hon stroke och dog 49 år gammal! Man kan undra hur det kommer sig att vissa sjukdomar leder till stort och värdefullt engagemang där man vill stödja forskningen, medan det är så mycket svårare att få människor engagerade i kampen mot typ 1-diabetes. Låt oss hoppas att alla som lyssnade på Bert Sundström vill skänka en 50-lapp, varav åtminstone en del av till Barndiabetesfonden, för att inte fler ska behöva uppleva Bert Sundströms systers utdragna lidande och för tidiga död. Ingen - varken barn och ungdomar eller vuxna - med typ 1-diabetes ska behöva frukta framtiden

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

”Förödande om slutsatser i rapport om diabetes används nationellt”

2023-08-08
Externlänk

Debatt: En färsk rapport från HTA-centrum i Västra Götalandsregionen om avancerade insulinpumpsystem står i skarp kontrast till internationella behandlingsriktlinjer och den teknikanvändning som har bidragit till att göra svensk barndiabetesvård världsledande, skriver åtta diabetesläkare.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Artikelförfattarna vänder sig kraftfullt emot en litteraturgenomgång gjord i Göteborg angående nyttan med insulinpumpar för vuxna. Där har man gått igenom litteratur och inte kunnat finna så starkt stöd för att moderna insulinpumpar alltid bör rekommenderas, men man är ändå allmänt positiva till dem. Deras utredning bemöts kraftfullt i Dagens Medicin av ett antal diabetesläkare, kända förespråkare för användning av insulinpumpar.

Min bild är att när det gäller barn och ungdomar finns nog väldigt stark upplevelse av värdet av moderna smarta insulinpumpar! När det gäller vuxna med typ 1-diabetes bör de också få erbjudande om sådana behandlingsalternativ, i all synnerhet om de inte redan har mycket god blodsockerbalans och livskvalité. Evidens och god forskning som stöd för en behandling är viktig, men här väger också "beprövad erfarenhet" tungt.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Children of the A1c Prophecy: ADA’s Call for Stricter Guidelines

2023-08-03
Externlänk

The American Diabetes Association (ADA) has recently announced new guidelines for blood sugar control in children with type 1 diabetes.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Då har American Diabetes Association bestämt sig för att följa NICE Guidelines, som redan gäller i USA. När det gäller traditionella komplikationer som gäller ögon och njurar är det nog inte lätt att visa att man tjänar på att ligga under 6.5% (48 mmol/mol) i förhållande till <7 % (53 mmol/mol), men givetvis får man räkna med att allt förhöjt blodsocker på mycket lång sikt påverkar ex blodkärl, dvs ex risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Så visst är det bra om man kan ha ett lågt HbA1c, så normalt som möjligt, om det går att uppnå med bibehållen god livskvalité och utan svåra hypoglykemier.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

No Association between Incidence of Type 1 Diabetes and Rotavirus Vaccination in Swedish Children

2023-07-21
Externlänk, artikeldatabas

Rotavirus infection is a potential trigger of type 1 diabetes (T1D) and rotavirus vaccination is hypothesized to decrease the incidence of T1D. In Sweden, rotavirus vaccination was introduced in 2014 in two regions and from 2019, nationwide. This study aims to investigate the association between rotavirus vaccination and incidence of T1D in Swedish children and whether rotavirus vaccination is associated with a change in clinical manifestation at diabetes onset.

Läs mer (Abstract) >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Det finns vissa studier som talar för att Rotavirusvaccination har minskat insjuknandet i typ 1-diabetes, men studierna är svårtolkade. I Sverige införde Stockholm och Jönköpings län Rotavirusvaccination redan 2014, medan vaccinationen blev nationell 2019. Vi har kunnat studera insjuknandefrekvensen och jämfört olika perioder före och efter (2009-2014, 2014-2019) och de områden som infört vaccination eller inte, men ser tyvärr ingen effekt av Rotavirusvaccination.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Infant gut microbiota and environment associate with juvenile idiopathic arthritis many years prior to disease onset, especially in genetically vulnerable children

2023-06-16
Externlänk

The etiology of juvenile idiopathic arthritis (JIA) is poorly understood. This study investigated genetic and environmental factors and infant gut microbiota in a prospective birth cohort to assess disease risk.

Läs mer >>

Prisutdelning i Aarhus

2023-06-13

Johnny Ludvigsson överlämnar diplom till Jesper Johannesen, Nordisk pristagare 2022

Professor Jesper Johannesen, 2022 års mottagare av Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till framstående forskare i Norden, tar emot diplom av Barndiabetesfondens grundare och Hedersordförande, senior professor Johnny Ludvigsson. Prisutdelning och prisföreläsning hölls traditionsenligt vid SSSDs (Scandinavian Society for the Study of Diabetes) årliga möte, denna gång i Aarhus, Danmark.
Foto: Esben Søndergaard


Läs mer om Johnny Ludvigsson-priserna här >>

Digital kurs för föräldrar till barn och ungdomar med typ 1-diabetes

2023-05-10
Sticket nr 2 2023, internlänk

På den digitala kursen för föräldrar till barn och tonåringar med typ 1-diabetes, ges konkreta verktyg för att hantera olika utmaningar i vardagen med målet ett hållbart föräldraskap och en ökad livskvalité. Kursen är en mix av teori och praktiska övningar. Och möjlighet att ”dela” egna erfarenheter och lyssna till andras, få nya perspektiv och knyta nya värdefulla kontakter.

Läs mer och anmäl dig här >>

Stress And Depression During Pregnancy Increase Risk Of T1D In Offspring After 8 Years Of Age

2023-05-08
Externlänk

Sweden: A study published in BMJ Open diabetes research and Care concluded that depression and anxiety during pregnancy are directly associated with and increased risk of type 1 diabetes in offspring.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Denna studie visar på mycket osäker riskökning för typ 1-diabetes hos barn över 8 års ålder (men inte under 8 år) om mamman varit stressad/deprimerad under graviditeten, men det krävs 1,8 miljoner graviditeter för att påvisa en riskökning som i nedre konfidensintervallet är 1.03 dvs kan vara så liten riskökning som 3 %! Det är visat tidigare att allvarliga livshändelser, det vill säga för barnet svår stress, som minskar känsligheten för insulin och därmed ökar kravet på betacellerna, ökar risken för utveckling av typ 1-diabetes, men hur stress under fosterlivet kan få sådan effekt är oklart. Det skulle kunna vara så att stress och ångest under graviditeten är vanligare hos mammor där det senare under kommande år förekommer mer stress, och det förklarar effekten? Då mekanismerna är oklara och riskökningen begränsad bör i varje fall inte föräldrar som upplevt stress och oro under graviditeten fortsatt vara oroliga för att deras barn därför har ökad risk att få typ 1-diabetes.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

JDRF gala tops $2 million in donations for type 1 diabetes research

2023-05-08
Externlänk

OMAHA, Neb. (KMTV) — JDRF held a gala two weeks ago to raise money for type 1 diabetes research and now they have the final tally of how much they raised.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Nebraska är en glest befolkad stat i USA, med två miljoner invånare (som Storstockholm). Lokalbefolkningen och företagen skänker 2.2 miljoner dollar (drygt 22 miljoner svenska kronor) på en gala! Är människorna där så otroligt mycket rikare än i Sverige? Nej! När Barndiabetesfonden startade 1989 hade vi i Linköping (då färre än 100 000 invånare) en insamling (termometer som i lokaltidningen dag för dag visade insamlingsresultatet) och fick in 700 000 kronor på en månad. Inte alls samma generositet som i Nebraska, men det motsvarade i alla fall att Sverige skulle ha samlat in 70 miljoner på en månad! Vi vill utrota typ 1-diabetes, eller hur? Kanske det är dags att visa att Sverige kan slå Linköpings insamling, eller rentav Nebraskas.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Molly Sandén talar ut om sjukdomskampen under graviditeten

2023-05-04
Externlänk

Molly Sandén avslöjade i januari att hon är gravid och väntar sitt första barn med David Larson. Nu berättar hon om sjukdomskampen under graviditeten.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Stort Grattis till Molly! Att få barn är fantastiskt, en stor lycka. För 50 år sedan var dödligheten mycket hög för foster och nyfödda barn när mamman hade typ 1-diabetes, och många mammor avråddes då det var farligt för dem att bli gravida. Men sen har det ändrats. Igår kväll (vid Valborgsmässoelden, kom en kvinna fram och hälsade. Hon var min före detta patient, hade fått typ 1-diabetes 1976, för 47 år sedan, och hade tre fina barn! Fantastiskt! Lyckas man ha en god blodsockerbalans, (helst från allra första början av graviditeten för att minska risken för missbildning), går det numera väldigt fint, så Molly kommer säkert få uppleva den stora lyckan!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Vitamin D in Diabetes: Uncovering the Sunshine Hormone’s Role in Glucose Metabolism and Beyond

2023-04-21
Externlänk

Over the last decades, epidemiology and functional studies have started to reveal a pivotal role of vitamin D in both type 1 and type 2 diabetes pathogenesis. 

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

I Sverige har en stor del av befolkningen låga koncentrationer av Vitamin D i blodet förutom möjligen sommartid eller efter solresor utomlands. Dessutom har situationen förvärrats av rädslan för hudcancer vilket gör att många knappast våga vistas i solljus. Vitamin D har många positiva effekter på diabetes, även typ 1-diabetes, och de flesta svenska, inte minst invandrare med mörk hy och skylande klädedräkt, skulle behöva tillskott av Vitamin D (ex 1000-2000 enh/d) under vinterhalvåret, oavsett ålder. Det är få saker vi kan göra för att minska risken för typ 1-diabetes, men förutom fysisk aktivitet, motverka övervikt, så är vitamin D något som kan ha effekt.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Insulin kan hålla längre än väntat

2023-04-14
Externlänk

Insulin som förvarats i rumstemperatur i varma länder tycks hålla måttet betydligt längre än vad man tidigare trott. Upptäckten kan få stor betydelse för personer med diabetes välden över, som kan slippa kasta det ofta dyra läkemedlet.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Resultatet är inte överraskande. Det har i praktiken varit känt under decennier att insulins effekt minskar obetydligt under lång tid i rumstemperatur. Men det är mycket värdefullt att denna forskning gjorts, och visar det tydligt vetenskapligt, då insulinproducenterna nog tyvärr  har haft obetydligt intresse av lång hållbarhet, eftersom kort hållbarhet innebär ökad försäljning. Det är på tiden att man slutar kassera användbart insulin, och vi hoppas på nya riktlinjer både i rika och fattiga länder.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Gut Microbiome Composition In Infancy May Help Diagnose Future Type 1 Diabetes

2023-03-30
Externlänk

Sweden: A recent study has found the presence of microbial biomarkers for typ 1 diabetes (T1D) in children as young as one year, as reflected in the functional and taxonomic differences of the gut microbiome.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Att förändringar i tarmens bakterieflora ser annorlunda ut redan vid ett års ålder hos de som senare utvecklar typ 1-diabetes än om man jämför med barn som inte utvecklar sjukdomen, visar att redan faktorer tidigt i livet som kan ha med tidig nutrition, infektioner, antibiotikabehandling etc. kan spela roll för tarmfloran, som i sin tur påverkar kroppens immunförsvar, vilket sen förefaller ha betydelse för utveckling av typ 1-diabetes. Kunde man påverka tarmfloran tidigt så kan det vara en väg att minska risken för typ 1-diabetes.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Studie: Corona inte trolig orsak till diabetes

2023-03-29
Externlänk

Den ökning av typ 1-diabetes bland barn och unga som noterades under pandemin beror troligen inte på coronaviruset. Det menar finska forskare, som misstänker andra förklaringar.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Mycket intressant studie. Det finns väldigt lite eller inget stöd för att Covid-19 som virus skadade betaceller, men liksom alla infektioner kan förstås denna virussjukdom utlösa manifest sjukdom. Men det var extremt ovanligt i Finland, utan där tror man att minskad fysisk aktivitet och ökat insulinbehov (som ger betacell-stress) kan vara en bidragande orsak till ökad incidens av typ 1-diabetes, och dels hygienhypotesen, det vill säga snarare bristen på lagom mycket naturliga infektioner.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Insulin Resistance Associated with Retinopathy, Kidney Disease

2023-03-27
Externlänk

An alternative, noninvasive measure demonstrated a link between glucose disposal and vascular complications.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Intressant och viktig svensk studie, som talar för att insulinresistens spelar roll för utveckling av komplikationer. Insulinresistens kan motverkas genom fysisk aktivitet och genom att undvika övervikt/fetma, och i viss mån minskas om man kan motverka stress. Viktigt med bra blodsockerbalans, men vi får inte glömma bort andra aspekter.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Johnny Ludvigssons minnesord om Ulf Svensson

De flesta kommer minnas Ulf Svensson för hans fantastiska idé att skapa en djurpark i Kolmården och sen hans kraft att förverkliga idén! Själv minns jag Ulf Svensson för hans stora engagemang för barn som har det svårt.

Läs minnesorden här >>

Skolor brister i stödet till barn med diabetes

2023-01-30
Externlänk

Många föräldrar till barn med diabetes lever med oro och stress. Samtidigt brister stödet till barnen i skolan. Var tredje vårdnadshavare uppger att vården inte informerat skolan om barnets behov och drygt var femte har själva tvingats vikariera som resurs åt sitt barn i skolan. Det visar en ny rapport från Svenska Diabetesförbundet, som vill att barndiabetesmottagningarna och rektorerna tar ansvar för att rätt stöd finns i skolan.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Att det finns föräldrar som upplever att vården inte informerat skolan på ett bra sätt om barnets diabetes ska tas på största allvar, men när man säger att  ”var tredje vårdnadshavare uppger att vården inte informerat skolan om barnets behov” så måste man vara medveten om att det är extremt låg svarsfrekvens i enkätundersökningen! Endast 3% (!) av de tillfrågade svarade, vilket kan antas vara en mycket speciell grupp, kanske de som är särskilt missnöjda som vill få det framfört, och om var tredje av dem svarade motsvarar det trots allt bara 1/100 bland de tillfrågade. På samma sätt är det svårt att bedöma uppgiften om att drygt var femte har själva tvingats vikariera som resurs åt sitt barn i skolan.  Det är svårt att dra slutsatser av en undersökning där bara 3/100 svarar. Kanske fungerar det bra i de flesta skolor (?). Men i vilket fall finns hela tiden skäl att vara medvetna om skolans roll. Barn med diabetes har rätt att få det stöd som krävs för att de ska få en bra skolgång och bra blodsockerbalans. 

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Forskare undersöker ny metod – testar psoriasismedicin på diabetespatienter

2023-01-23
Externlänk

Kan medicin mot psoriasis även hjälpa patienter med diabetes typ 1? Det håller forskare vid Göteborgs universitet på att ta reda på, rapporterar SVT Väst.

Lyssna på inslaget här >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Olika former av immuninterventioner har pågått sedan den första (plasmaferes) startade i Linköping i slutet av 1970-talet. Det finns en rad immuninterventioner där man trycker ned immunförsvaret där man har sett effekt ex antiCD3, anti-CD20, TNF-alfainhibition med flera, och här prövar man nu anti-CD17. Absolut värt att pröva, men kanske överoptimistiskt att förvänta sig att detta blir en större ”gamechanger” än övriga metoder som trycker ned immunförsvaret. Men bra att det prövas. Det lär komma att behövas olika behandlingar för olika undergrupper av typ 1-diabetes, och sannolikt kombinationsbehandlingar, om man ska få framgång. (Just nu pågår ju också bland annat i Sverige studien med GAD-alum (Diamyd) injektioner. som ligger några år före i utvecklingen och har kommit till slutskedet i form av Fas III-studie).

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

New device set to revolutionise islet cell transplantations

2023-01-13
Externlänk

A wafer-thin device “could change the paradigm” of how people living with type 1 diabetes are treated, academics have said.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Kreativ idé att placera immunsuppressionen helt nära var transplanterade cellerna placeras för att undgå eller minska de negativa effekterna av generell immunsuppression, och kanske också få bättre skydd av de transplanterade cellerna. Än så länge dock på experimentdjur, och det kommer krävas många studier innan vi ser om detta är en användbar teknik på människa.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Children with type 1 diabetes miss more school days than children without diabetes

2023-01-11
Externlänk

Children with type 1 diabetes missed nine more school days, on average, per year than children without the disease, according to new research published in Diabetes Care.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Resultaten är från USA. Oklart hur situationen ser ut i Sverige, men i vilket fall är stöd till barn i skolan viktigt.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Olof Wretlings Vinterprat i P1 - "Indiana Jones & Jakten på blodsockret"

2022-12-28
Externlänk

Skådespelaren och komikern Olof Wretling Vinterpratar i P1 om när sonen fick typ 1-diabetes, och säger själv att det handlar om "föräldraskapets hjärta och oro och om likheterna mellan en diabetespappa och Indiana Jones. Mitt tionde Vinter i P1 blir ett äventyr bland toppar och dalar, där jag tolkar egyptiska hieroglyfer, duckar för giftpilar och lär mig programmera en diabetespump."

Hör programmet här >>

Hur ärftligt är diabetes? – Professorn svarar på tittarnas frågor

2022-12-20
Externlänk

Johnny Ludvigsson, senior professor och diabetesforskare på Linköpings universitet, svarar på tittarnas frågor om sjukdomen och hur livet förändras med diagnosen.

Se inslaget här >>

Allt fler barn drabbas av typ 1-diabetes: ”Då dör du”

2022-12-20
Externlänk

Varje år drabbas 900 barn av den dödliga sjukdomen typ 1-diabetes. En sjukdom som slår sönder vardagen för hela familjer på bara en natt – och följs av ett livslångt vårdande. Hör Johnny Ludvigsson, senior professor och diabetesforskare på Linköpings universitet om sjukdomen och livet som kommer med den.

Se tinslaget här >>

Så mycket delar Barndiabetesfonden ut till forskning 2022

Under stiftelsen Barndiabetesfondens styrelsemöte den 6 december togs årets anslagsbeslut. Över 19,6 miljoner fördelas över 29 forskningsprojekt som fokuserar på att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes.

Läs mer>>

Då håller Riksföreningen årsmöte 2023

Den 25 mars 2023 mellan klockan 13.00 och 15.00 håller Barndiabetesfondens Riksförening ett digitalt årsmöte via Zoom.

Läs mer och anmäl dig här >>

Lista: Då håller din Lokalförening årsmöte 2023

Här hittar du information om våra Lokalföreningars årsmöten 2023.

Läs mer >>

Risk of Type 1 Diabetes in Children is Not Increased after SARS-CoV-2 Infection: A Nationwide Prospective Study in Denmark

2022-12-06
Externlänk

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Studien är inte granskad och publicerad ännu, men resultatet talar för att COVID-19 inte ökade risken att få typ 1-diabetes i Danmark. Det pågår studier i andra länder (exempelvis Finland och Sverige), men preliminärt finns intrycket att COVID-19 som virusinfektion inte hade annan effekt än infektioner i allmänhet, som givetvis kan få lasset att välta, det vill säga utlösa den diabetes som är på väg. Däremot finns resultat som talar för att nedstängning av samhället, inklusive stängning av skolor, kan ha ökat risken för både typ 1- och typ 2-diabetes.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

700 000 kronor till olöst gåta - sponsorn: ”Jag har aldrig varit så stolt över ett samarbete som detta”

2022-12-05
Externlänk

Föreningen Wilmas vänner har anordnat en årsavslutning för sina lottköpare, sponsorer och alla som på något sätt bidragit till deras insamlingar för Barndiabetesfonden. Det blev en gala i miniformat med mycket känslor och skratt, där kvällen kröntes med att en check på 700 000 kronor till forskningen, överlämnades.

– Man blir berörd av deras engagemang och jag är tacksam över att få vara med som samarbetspartner, säger Jonas Estéen från Bilkompaniet.

Läs mer (premiumartikel) >>

Rapid Loss Of C-Peptide Tied To Risk Of Severe Hypoglycemia In Children With Type 1 Diabetes: Study

2022-11-21
Externlänk

Sweden: A rapid loss of C-peptide during the first six years after type 1 diabetes (T1D) diagnosis is associated with a higher risk of severe hypoglycemia and higher haemoglobin A1C in children and adolescents, a resent study has revealed.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Denna studie, baserad på diabetesbarn i Linköping, (redovisad i artikeln:  Grönberg A, Espes D, Carlsson PO, Ludvigsson J. Higher risk of severe hypoglycemia in children and adolescents with a rapid loss of C-peptide during the first 6 years after type 1 diabetes diagnosis. BMJ Open Diabetes Res Care. 2022 Nov;10(6):e002991. doi: 10.1136/bmjdrc-2022-002991.) visar återigen betydelsen av att ha kvar egen insulinsekretion. Så länge man har viss egen insulinsekretion så blir blodsockerbalansen jämnare, risken för komplikationer (i detta fall svåra hypoglykemier), både akuta och sena, minskar. Dels borde C-peptid vara intressant i klinisk praxis, dels är forskning som går ut på att bevara kvarvarande insulinproduktion ett viktigt sätt att lindra sjukdomens svårighetsgrad.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

JDRF Celebrates Tzield™ (teplizumab-mzwv) Approval

2022-11-18
Externlänk

JDRF, the leading global type 1 diabetes (T1D) research and advocacy organization, applauds today's decision from the U.S Food and Drug Administration to approve Provention Bio's Tzield™ (teplizumab-mzwv). Tzield is the first disease-modifying therapy available to delay clinical T1D in people at risk of developing the disease. Studies have shown Tzield can delay the onset of T1D for approximately 2 years

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Detta är ett genombrott på så sätt som att det är första gången det finns en (i USA) kliniskt godkänd och användbar behandling av individer med mycket hög risk att inom kort utveckla typ 1-diabetes (multipla autoantikroppar, risk-HLA, begynnande nedsatt glukostolerans) för att försöka uppskjuta insjuknandet. Tidigare har en studie, bakgrund till godkännandet visat att man kan i vissa fall uppskjuta insjuknandet ett par år. Tyvärr är behandlingen ganska hård (2 veckor intravenös behandling med ett medel, antioCD3, som leder till både biverkningar och risker), så det är inget enkelt ställningstagande om man vill behandla ett barn på detta sättet. Vi får först se hur myndigheterna i Europa ser på saken och sen blir det upp till varje enskild högriskindivid/förälder och behandlingsteam att ta ställning. Ett viktigt steg på vägen men vi hoppas på lika effektiva eller bättre behandlingar med mindre risk.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Lions samlade in 73 000 mot diabetes

2022-11-17
Externlänk

Lions deltog på adventsmarknaden i Norrbyladan utanför Mjölby i helgen och fick ihop över 70 000 kronor att skänka till Barndiabetesfonden.

Läs mer (premiumartikel) >>

Sara önskar mer kunskap om diabetes – för att dottern ska kunna leka utan föräldrarna

2022-11-15
Externlänk

Måndagen den 14 november är världsdiabetesdagen och för mamman Sara Sylvander, vars dotter Lynn fick diabetes typ 1 när hon var tre år så har de senaste åren inneburit ett ständigt övervakande.

Lyssna på inslaget här >>

Olof Wretlings son Otto, 10, fick diabetes: ”Blev skrämd”

2022-11-15
Externlänk

Idag är det Världsdiabetesdagen och en av de som drabbats är Olof Wretlings son Otto som drabbats av diabetes typ 1. De båda gästade oss och berättade om att leva med diabetes i vardagen. ”Jag blev lite skrämd till en början. Jag var väldigt trött och såg bara dimma i synen”, säger tioårige Otto som levt med diabetes i exakt elva månader.

Se tv-inslaget här >>

Lovande stamcellsterapi prövas för första gången på unga som nyligen fått diabetes

2022-11-14
Externlänk

Vid typ 1-diabetes förstörs de insulinproducerande cellerna i ett immunangrepp. Forskningsstudier har visat att mesenkymala stamceller kan bevara insulinproduktionen hos vuxna i åtminstone upp till tre år. I november startar en större, randomiserad fas 2-studie ledd från Akademiska sjukhuset, där barn och ungdomar för första gången ska omfattas av cellterapin.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Viktig och intressant forskning, som kanske kan visa sig framgångsrik. Stöds av Barndiabetesfonden. Om några år vet vi mer!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Behandling och uppkomst av typ 1-diabetes i fokus när nordiska forskare prisades

2022 års mottagare av Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser blev Jesper Johannesen, Köpenhamn, och Olof Eriksson, Uppsala. De prisas för sina bidrag till att förstå uppkomsten av typ 1-diabetes och utveckla nya behandlingsstrategier för sjukdomen.

Läs mer >>

Ny upptäckt: förändringar i gallsyrorna kan kopplas till diabetes hos små barn

2022-10-12
Externlänk

Störningar i samspelet mellan gallsyror och den medfödda bakteriefloran i tarmarna kan öka risken för typ 1-diabetes. Det visar forskning om små barns första år i livet.

– Vi har fått ny kunskap om hur sjukdomen börjar utvecklas, säger Matej Orešič, professor i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Utomordentligt intressanta resultat. Alltfler studier talar för att förändringar sker i metabolismen redan innan den autoimmuna reaktionen startar. Vi har anledning att misstänka infektioner som en tidig orsak, men det kan också vara andra mekanismer, olika för olika barn. De fynd som nu rapporteras om gallsalter är av stort intresse, och studier pågår redan för att se om man kan bekräfta och fördjupa denna kunskap, i hopp om att hitta vägar att börja förebygga eller minska risken att utveckla typ 1-diabetes.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Wilmas Vänner efter succégalan: ”Otroligt känslosamt”

Lördagen den 1 oktober anordnade den ideella föreningen Wilmas Vänner Barndiabetesgalan i Linköping till förmån för Barndiabetesfonden. Efter den fullspäckade tillställningen hade 350 000 kronor samlats in till livsviktig forskning.

Läs mer >>

Type 1 diabetes cases may double globally by 2040, say researchers

2022-10-04
Externlänk

STATEN ISLAND, N.Y. — The number of people globally with Type 1 diabetes could double within the next two decades, according to a new model forecasting the prevalence of the condition.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Ökningen i Sverige, kanske (?) har stannat upp, eller så beror detta på att befolkningen nu består av allt större proportion av personer med ursprung från annan del av världen med lägre tendens att få typ 1-diabetes. Vi får undersöka detta vidare. Men helt klart ökar typ 1-diabetes i stora delar av världen, och på vissa ställen blir antalet snabbt flerfalt ökat eftersom man upptäcker fler fall som förr inte diagnosticerades. Ex hade Tanzania 2-300 kände fall med typ 1-diabetes hos barn och ungdomar för några år sedan och nu 5000. Det beror nog inte på enbart ökning utan bättre diagnostik. Men tyvärr, typ 1-diabetes ökar runtom i världen. Om Barndiabetesfonden kan bidra till att stoppa epidemin så hjälper vi barn och ungdomar, och vuxna, i hela världen!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Barndiabetesloppet 2022 slog insamlingsrekord

När Barndiabetesloppet avslutades hade över 350.000 kronor samlats in till livsviktig forskning kring typ 1-diabetes. Resultatet innebär att loppet samlade in mer pengar än någonsin.

Läs mer >>

”Unga med diabetes behöver psykosocialt stöd”

2022-09-28
Externlänk

Det krävs en attitydförändring hos diabetesvården där frågan ”hur mår du?” prioriteras lika högt som ”vad är ditt HbA1c?” anser Evelina Andersson och Louise Granlund, Ung diabetes råd.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Det Ung Diabetes framhåller stämmer väl överens med vad Barndiabetesfonden också funnit och påtalat: De psykosociala aspekterna av att ha typ 1-diabetes måste tas på stort allvar. Det finns en tendens att fixering vid HbA1c och modern teknik gör att livskvalité kommer i skymundan. Lågt HbA1c är värdefullt men fortfarande gäller: Man ska kunna leva MED sin diabetes och inte FÖR sin diabetes.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Covid may increase risk of type 1 diabetes in children

2022-09-26
Externlänk

London, Sep 23 : Testing positive for SARS-CoV-2, the virus that causes Covid-19, is associated with an increased risk of new-onset type 1 diabetes in children and adolescents, finds a new study.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Det är känt sedan många decennier att infektioner utlöser typ 1-diabetes. En infektion ökar insulinbehovet, och individer med sviktande förmåga att bilda insulin, kanske efter flera års sjukdomsprocess, får då så stort insulinbehov att sjukdomen typ 1-diabetes bryter ut. Det betyder egentligen inte att sjukdomen orsakas av infektionen, som ju kan vara alla möjliga virus (inklusive COVID-19 om man nu testar just detta) eller bakterieinfektion. Än så länge finns väldigt lite stöd för att viruset som framkallar COVID-19 direkt skadar de insulinproducerande cellerna eller är orsak till att sjukdomsprocessen (som ofta startar i mycket tidig ålder) går igång.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Rotavirusvaccin synas i sömmarna vid diabetes

2022-09-21
Externlänk

Vaccinering mot rotavirus tycks inte bädda för ett lägre insjuknande i diabetes typ 1 bland barn och unga i Sverige, enligt svenska data.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Studier i Australien och USA har visat visst (om än osäkert) stöd för att rotavirusvaccination skulle minska risken för typ 1-diabetes, men man har inte sett något stöd för detta i Finland och vi ser ingen skyddseffekt i Sverige. Tyvärr!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Så lågt bör blodsockret vara för att inte ge skador vid diabetes

2022-09-14
Externlänk

Nivåerna av långtidssocker speglar väldigt väl risken för personer med typ 1-diabetes att få komplikationer i ögon och njurar och bör ligga under 53 mmol/mol. Det visar en studie från Linköpings universitet. Studien är den enda i världen där forskarna har följt individer ända sedan de insjuknade i typ 1-diabetes och under mer än 30 år framåt i tiden.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Denna studie visar att fortfarande efter 32-36 års diabetes har ingen enda patient av 447 som debuterat med typ 1-diabetes, i barnaåren upp till 35 års ålder, utvecklat svår ögonskada som krävt behandling med ett genomsnittligt HbA1c  under 56 mmol/mol (följt kontinuerligt från debuten) och inte en enda med HbA1c i genomsnitt under 65 mmol/mol. Och ögonskada med genomsnittsHbA1c lägre än 60 har setts hos någon patient med sjukdomsdebut i ung vuxen ålder, men inte hos någon som debuterat som barn. Detta känns betryggande! Självklart kan man tänka sig att efter ytterligare 10 år så kanske någon mer utvecklat ögonskada (behandlingsbar) vid ännu något lägre genomsnittsHbAc, men studien talar starkt för att den gräns på HbA1c  helst under 53 mmol/mol som gäller i de flesta länder är en mycket god och säker nivå. Om sedan några patienter med bibehållen god livskvalité lyckas ha HbA1c ännu lägre, ex under 48, så är det givetvis bara bra.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

USA: Ökning av diabetes hos barn under coronakrisen

2022-09-06
Externlänk

Under coronakrisen har det skett en ökning med 77 procent i antal fall av typ 2-diabetes hos barn i USA. Om det beror på coronaviruset eller restriktionerna är oklart, men forskare menar att just minskad aktivitet och övervikt är en riskfaktor som ökat bland barn på grund av nedstängningspolitiken.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Studien i USA rör typ 2-diabetes, men det finns ganska mycket som talar för att om de insulinproducerande cellerna (pga faktorer som normalt förknippas med utveckling av typ 2-diabetes) så ökar även risken för typ 1-diabetes. Och det finns studier som talat för ökning även av typ 1-diabetes under coronapandemin där man inte vet om det är så att coronavirusinfektionen, liksom andra infektioner, kan välta lass och utlösa typ 1-diabetes för den som befinner sig nära kraschen, eller om coronavirus kan skada betacellerna ( troligen inte), eller om det är samma mekanismer som de som ökar risken för typ 2-diabetes, där således nedstängningarna förefaller varit problemet snarare än virusepidemin.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Vanligt virus kan ge svar på varför barn i Sverige får diabetes

2022-09-05
Externlänk

Ett vanligt förkylningsvirus kan vara förklaringen till varför så många barn i Sverige utvecklar diabetes typ 1. Nu kan ett vaccin vara på väg, skriver SvD.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Väldigt viktig och intressant forskning som stöds av Barndiabetesfonden. Visserligen talar mycket för att det är många olika orsaker till typ 1-diabetes, men om vaccin mot virus skulle kunna förebygga 10-30%, så vore det förstås en fantastisk framgång! 

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Färre med typ 1-diabetes drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar

Efter att hjärt- och kärlsjukdomar länge varit vanligaste dödsorsaken vid typ 1-diabetes så har allt färre avlidit de senaste tjugo åren. Det är fortfarande den vanligaste dödsorsaken men variationen inom patientgruppen är stor, trenden är oavsett väldigt lovande. Forskarna i en ny studie, baserad på vårt Nationella Diabetesregister, menar att vissa patienter behöver mer precisionsinriktad behandling.

Läs mer >>

Lars-Göran cyklar Blekinge-Jämtland för att samla pengar till diabetesforskning

2022-08-23

Externlänk

I drygt 40 år har 70-årige Lars-Göran Göransson levt med typ 1-diabetes och nu cyklar han från Blekinge till Östersund för att samla in pengar till Barndiabetesfonden.

Läs mer >>

Adults with type 1 diabetes have ‘moderate’ diabetes distress even with CGM use

2022-08-15
Externlänk

BALTIMORE — Adults with type 1 diabetes experience diabetes distress even with the use of continuous glucose monitoring, according to findings presented at the Association of Diabetes Care & Educational Specialists Annual Conference.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Yngre individer upplevde mer stress och de med mindre god blodsockerbalans och högra HbA12c upplevde mer stress. Inget överraskande. CGM är bra, men att ständigt följa sitt blodsocker och vidta åtgärder för att få bra blodsockerbalans betyder förstås inte att nu är allt bra. Tekniska hjälpmedel är mycket värdefulla, men målsättningen måste vara att bota typ 1-diabetes!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Typ 1-diabetes kopplat till högre risk för psykisk ohälsa hos patienter och familj

2022-08-01

Externlänk

Barn med typ 1-diabetes och deras närmaste familjemedlemmar löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med dem utan sjukdomen, enligt en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Diabetes Care. Fynden understryker behovet av psykologisk rådgivning för barn och familjer i diabetesvården.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Denna jättestudie från Sverige bekräftar det vi väl egentligen vet. Både behandlingen och sjukdomen i sig leder till ökad risk för psykisk sjukdom, depression, ångest, stress... Vi MÅSTE gör allt vi kan för att bli av med typ 1-diabetes! Tack för att ni stöder Barndiabetesfonden!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Daily Insulin Dose Tied to Cancer Risk in Patients With Type 1 Diabetes

2022-08-01

Externlänk

Daily insulin dose is associated with cancer risk among individuals with type 1 diabetes, according to a research letter published online in JAMA Oncology.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Det är känt sedan länge att diabetes ökar risken för cancer, särskilt vissa former ex bröstcancer, tjocktarmscancer, cancer i bukspottkörteln etc. Till en början trodde man det hade med viss form av insulin att göra, men flera studier har talat för att större insulindoser ökar risken för cancer, vilket även denna studie antyder. Insulin är ett tillväxthormon och man kan tänka sig att att höga doser insulin bidrar till uppkomst av cancer. Cancer räknas numera som komplikation av typ 1-diabetes även om flera andra komplikationer är vanligare. Det moderna sättet att behandla med flitigt användande av insulin leder givetvis till abnorma insulinkoncentrationer i kroppen, medan insulin hos en frisk går direkt till levern och koncentrationen i blodet är mycket låg. Att bota typ 1-diabetes är det enda sättet att motverka cancerrisken.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Förbättrad prognos för personer med typ 1 diabetes men stor variation i gruppen

2022-07-27

Externlänk

Sedan början av 2000-talet är det allt färre personer med typ 1 diabetes som insjuknar i hjärt- kärlsjukdomar eller avlider. Men variationen i prognos är stor inom patientgruppen och vården kan i linje med det behöva differentieras mera. Det visar en studie från Göteborgs universitet som nyligen publicerades i tidskriften The Lancet Regional Health – Europe. 

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Glädjande att prognosen förbättras. Men det kräver framgångsrik livslång behandling. Målsättningen måste vara att bota sjukdomen, slippa behandlingen, och helst förebygga så att sjukdomen utrotas!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

University of Sydney: Australia could be first to adopt routine childhood screening for type 1 diabetes

2022-07-13

Externlänk

If the pilot is successful, Australia could become the first country to adopt routine childhood screening to detect type 1 diabetes in children. 

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Det kan låta positivt med allmän screening och bra att i god tid upptäcka de som senare får typ 1-diabetes. Fördelen är att risken att insjukna med svåra symtom som allvarlig ketoacidos minskar ( men förvinner inte helt). Nackdelen är dock att ett stort antal familjer får uppleva att deras barn identifieras med risk att få typ 1-diabetes, kanske får gå på upprepade kontroller, med oron över att barnet när som helst kan få typ 1-diabetes, vilket kanske tar 14 år, eller 8 år eller 20 år, eller så får barnet faktiskt aldrig typ 1-diabetes och man har oroat sig i onödan. En sak är screening om det finns en möjlighet att behandla för att förebygga. Men än så länge finns inte sådan behandling. En annan sak är också screening  i en familj där någon redan har typ 1-diabetes, för där är oron ändå stor, och undersökningen kanske visar att barnet INTE har ökad risk. Då blir allt lugnare. Men i en familj som aldrig skulle ha oroat sig, alls inte behövt tänka på typ 1-diabetes, så kan oron under många år bland väldigt många kanske väga tyngre än att något minska risken för ketoacidos vid debuten? Hur man ska ställa sig till allmän screening är ingen enkel fråga!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Concentrating on beta cells instead of immune system can help to prevent type 1 diabetes: Research

2022-07-05
Externlänk

According to new research, the causes of type 1 diabetes focus on auto-immune response, where the immune system shatters the islets of Langerhans which help to control the amount of glucose in the body.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Man bör vara skeptiskt till djurförsök då steget ofta är långt till människa. Men mekanismen man studerat är mycket intressant och slutsatserna kloka. Det finns alltfler studier som talar för att stress av betacellerna med åtföljande förändringar kanske är primära och leder till att immunförsvaret attackerar, snarare än att det immunförsvaret reagerar felaktigt eller gör misstag.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Niclas fick två nya organ: ”Helt otroligt – det förändrar allt”

2022-07-04
Externlänk

För tre veckor sedan fick Niclas Karlsson beskedet som många i hans dåvarande situation väntar på, han skulle få nya organ. Nu ser han fram emot att börja leva igen.

– Det är som att livet startar på nytt, säger Niclas Karlsson.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Transplantation är fantastiskt! Tyvärr väldigt få patienter som får chansen då organ saknas. Dels blir det bara att fåtal hjärndöda människor per år i Sverige (vanligtvis efter trafikolycka), vilket givetvis är bra, men det är däremot INTE bra att vi i Sverige är dåliga på att tillvarata organ när någon faktiskt är hjärndöd! Vi måste alla ha gjort klart att vi är beredda lämna organ om vi mot all förmodan råkar ut för en katastrof som gör oss hjärndöda. Kanske kan vi då i gengäld ge en person med diabeteskomplikationer ett nytt liv!

 Tryck här för att anmäla dig till donationsregistret

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

New study looks at the role of beta cells in triggering autoimmunity

2022-06-30
Externlänk

Research into the causes of type 1 diabetes often focuses on the autoimmune response, where the immune system destroys pancreatic islet beta cells that produce insulin. A new study by scientists at the University of Chicago instead looks at the role of the beta cells themselves in triggering autoimmunity.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Det finns åtskilliga studier som talar för att det kanske inte enbart är så att vi ska uppfatta den autoimmuna reaktionen som ett misstag från immunförsvarets sida, utan kanske det egentligen åtminstone ibland är en adekvat reaktion från immunförsvaret på att betacellerna uppvisar förändringar som gör att immunförsvaret helt korrekt ingriper. Den här studien beskriver en mekanism och andra mekanismer är uppkomst av neo-antigen, hybridantigen etc.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

KI-forskare beskriver ny väg att stimulera nybildning av insulinproducerande celler

2022-06-17
Externlänk

Forskare vid Karolinska Institutet visar hur en molekyl som de har identifierat, stimulerar nybildning av insulinproducerande celler i både zebrafiskar och vävnad från däggdjur, genom en nyfunnen mekanism som reglerar proteinsyntes. Resultaten publiceras i Nature Chemical Biology.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Intressanta resultat då regeneration av betaceller är en väg att lindra eller rentav bota typ 1-diabetes om man kan stoppa förstörelsen. Men resultat från studier på fiskar är långt ifrån resultat på människa, så det lär dröja innan vi vet om dessa resultat är av intresse för människa.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Obese Children Are At Risk of Developing Type 1 Diabetes Later In Life

2022-05-02
Externlänk

Researchers for the University of Bristol and the University of Oxford have found that childhood obesity increases the risk of developing type 1 diabetes in later life, according to Medical Xpress.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Studien talar för att barns ökande vikt också ökar risken för typ 1-diabetes, via flera olika mekanismer som har med inflammation, tarmflora mm att göra. Det är inte så att barn som utvecklar typ 1-diabetes är fetare än andra barn, men däremot kan ökande vikt hos de som har viss genetisk predisposition öka deras risk att utveckla typ 1-diabetes. Faktorer som stressar de insulinproducerande betacellerna förknippas främst med typ 2-diabetes, men sådana faktorer kan i vissa fall också bidra till uppkomst av typ 1-diabetes. Detta betyder INTE att den som fått typ 1-diabetes får skylla sig själv, har ätit sämre mat än andra barn etc, men det betyder att den generellt ökande vikten hos barn i samhället får flera negativa effekter på framtida hälsa, vilket inkluderar astma, allergi, och också både typ 1- och typ 2-diabetes.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Olof Wretlings liv förändrades – efter sonens diabetesdiagnos

2022-04-22
Externlänk

Den folkkäre komikern och skådespelaren Olof Wretling är känd från både radio och tv. Nu är han aktuell med en föreställning om en väldigt speciell resa på ett nattåg där han fick sällskap i kupén av inga mindre än Torgny Lindgren, Sara Lidman och PO Enqvist. Han pratar också om de nya vardagen som förälder till ett barn med typ 1-diabetes.

Se inslaget här >>

24 timmar med diabetes – följ SVT:s reporter mellan sockertopparna

2022-04-22
Externlänk

Hur är livet som diabetiker? Vad får man äta? Vad får man inte äta? SVT:s reporter Ludwig Vesterström delar med sig av sin vardag som diabetiker. I klippet ger han en inblick i hur en dag med diabetes typ 1 kan se ut.

Se klippet här >>

Diabetiker stoppas från polisutbildningen – nu utreder DO

2022-04-04

Externlänk

Är det rätt att stoppa personer med diabetes typ 1 från att antas till polisutbildningen? Den frågan ska Diskrimineringsombudsmannen, DO, nu svara på.

Läs mer >>

A 100-Year-Old Vaccine Could Treat Type 1 Diabetes

2022-03-22
Externlänk

Childhood represents the main period of a person’s life when he or she can suffer from type 1 Diabetes, unfortunately. The disease is very tricky, also because its symptoms can appear suddenly.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Det finns vissa indikationer, om än ganska svaga, att vaccinering emot tuberkulos (BCG) , möjligen kan dämpa den autoimmuna reaktionen vid typ 1-diabetes och därmed bevara viss kvarvarande egen insulinsekretion. En tanke är att immunförsvaret då ombalanseras något från angrepp mot egna celler till försvar mot annan viktigare fiende (det vill säga liknande tankar som hygienhypotesen innebär). Studier kan vara behövliga, mennär BCG-vaccination togs bort i Sverige för cirka 50 år sedan medförde det ingen synlig knick på kurvan vad gäller antal nyinsjuknade, så effekten är sannolikt begränsad.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Stötta personer med diabetes i Ukraina

Kriget i Ukraina innebär ett antal utmaningar för personer med diabetes, bland annat en begränsad tillgång av både insulin och hjälpmedel. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bidra.

Läs mer >>

”Ska vi acceptera att diabetesvården styrs av industrin?”

2022-03-09
Externlänk

Vi i diabetesvården upplever oss vara helt i händerna på industrin som vill att hela deras produkt med tillhörande analysverktyg ska användas, skriver Agneta Lindberg.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Utomordentligt klok debattartikel av Agneta Lindberg! Typ 1-diabetes är en allvarlig, obotlig, livshotande sjukdom, med tung behandling. Det är förvisso bra med teknikens utveckling, glukossensorer och smarta insulinpumpar, men det behövs också mänsklig kontakt och psykologiskt stöd. Vi måste kräva att inte byråkrati, juridik eller industrins vinstintressen leder till försämrad "vård" och sämre livskvalité för patienter med svagare resurser. Det är inte bara längre liv med blodsocker Time In Range som räknas, utan man måste kunna leva rimligt bra MED sin diabetes och inte enbart FÖR sin diabetes.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Psykologer efterfrågas till diabetesvård för unga

2022-03-08
Externlänk

Behovet av psykologisk kompetens i diabetesvården för barn och unga är stort. Psykisk ohälsa är vanligare i den patientgruppen och föräldrarna drabbas oftare av utmattningssymtom. Behandling vid diabetes typ 1 ställer krav på de exekutiva funktionerna och påverkas lätt av psykosociala faktorer, skriver psykologer och läkare på Kunskapscentrum för neuropsykiatriska svårigheter hos barn och unga med diabetes vid Karolinska universitetssjukhuset.

Läs mer >>

Insulinproducerande betaceller framtagna från stamceller

2022-03-07
Externlänk

Ett samarbete mellan finska och svenska forskare banar väg för behandling med cellterapi vid diabetes. I en ny vetenskaplig artikel presenterar forskarna förbättrade metoder för att framställa insulinproducerande betaceller från stamceller. Det här väcker förhoppningar om att i framtiden kunna behandla typ 1-diabetes med stamceller.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Att via stamceller åstadkomma insulinproducerande har under decennier varit ett viktigt forskningsområde för att i framtiden kunna bota typ 1-diabetes med transplantation. Nu har en forskargrupp under ledning av Timo Otonkoski, Helsingfors, i samarbete med svenska forskare, lyckats framställa insulinproducerande celler. Resultaten är lovande, även om man måste förstå att vägen är fortfarande lång innan man vet om resultatet blir kliniskt fungerande behandling av typ 1-diabetes.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Verapamil shows potential as a long-term oral treatment for Type 1 diabetes

2022-03-04
Externlänk

Verapamil, a common blood pressure medication, may be an effective long-term treatment for patients with type 1 diabetes, according to new research published in Nature Communications.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Behandling med Verapamil, en blodtrycksmedicin, vid sidan av ordinarie insulinbehandling, gav intressanta resultat, publicerat 2018. Studier pågår. Det vore ett framsteg om man kan visa att Verapamil hjälper till att bevara egen insulinproduktion. Vi lär behöva kombinera flera olika interventioner och läkemedel för att nå riktigt goda resultat.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Se LHC mot Leksand från de bästa platserna

På tisdag den 8 mars har du chansen att uppleva högklassig hockey i Saab Arena. För endast 500 kronor (ordinarie pris 649 kr)  kan du se LHC-Leksand och avnjuta en tvårättersmiddag från de bästa platserna i arenan. Intäkterna från dina biljetter går till den livsviktiga typ 1-diabetesforskningen.

Läs mer >>

Madelene har samlat in kvarts miljon till diabetesforskning

När barnbarnet drabbades av typ 1-diabetes kände Madelene Thomson att hon behövde göra något. Hon började sälja pärlarmband i hopp om att kunna samla in några tusenlappar till forskningen. Nu har hon bidragit med över en kvarts miljon kronor och har inga planer på att sluta.

Läs mer >>

Beslut om nässpray vid hypoglykemi drar ut på tiden

2022-02-18
Externlänk

Många hoppas på att nässprayen med glukagon för att häva svåra insulinkänningar vid diabetes ska godkännas inom läkemedelsförmånen. Men beslut dröjer än.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Baqsimi är ett mycket värdefullt läkemedel. Inte minst för till exempel far- eller morföräldrar, tillfällig barnvakt etc som kan ta hand om ett barn med diabetes är det en stor trygghet att enkelt kunna ge glucagon. Detta borde vara tillgängligt för alla och inte beroende på om man har tillräckligt med pengar!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Efter 60 år – nu är framtiden hotad

2022-02-18
Externlänk

De har funnits sedan 1959. De har samlat in och delat ut miljontals kronor genom åren, men på grund av ointresse och lågt medlemstal är Håbos­ lejon nu utrotningshotade.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Trist utveckling att fastän arbetstiderna är kortare, semestrarna längre, fritiden större så är viljan till ideellt arbete allt mindre. Lions har en organisation där frivilliga insatser betytt väldigt mycket, inte minst för Barndiabetesfonden, och vi hoppas att både Lions, Barndiabetesfondens egna Lokalföreningar, och annat lovvärt föreningsliv ska kunna få nya friska krafter, människor som vill ägna några timmar då och då till viktigt, ideellt arbete, istället för timmar framför datorspel eller tummen upp/ner i sociala medier!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Peter Jihde skakad efter bisarra resan – ”helades” från sin diabetes

2022-02-18
Externlänk

Peter Jihde möter den kristna församlingen som kan hela folk med sin tro i ”På gränsen med Peter Jihde” på Viaplay.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Detta låter för många obegripligt och helt främmande, men liknande fenomen uppträder även i Sverige. Jag har själv varit med om hur föräldrar slutat ge insulin till sitt barn för att de blivit övertygade om att onaturliga helande krafter skulle bota barnet. Sådant är livsfarligt då det kan leda till ketoacidos. Vi har religionsfrihet, men den får inte leda till avarter där i varje fall barns och ungdomars hälsa hotas!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Studie identifierar möjlig ny behandling av diabeteskomplikationer

2022-02-16

Externlänk

Forskare vid Karolinska Institutet har funnit en mekanism som kan förklara hur diabetes orsakar vävnadsskador när syrenivåerna sjunker. Studien, som har publicerats i tidskriften eLife, identifierar ett proteinkomplex som en möjlig måltavla för behandling av diabeteskomplikationer.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Värdefullt att veta mer om mekanismerna för hur komplikationer på lång sikt uppkommer, men huvudbudskapet blir ändå: Med god blodsockerbalans så drabbas inte kroppen av samma risk för de skadliga mekanismerna.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Type 1 diabetes drug was withdrawn because of a “commercial conflict of interest,” charity argues

2022-02-14

Externlänk

Pharmaceutical company AstraZeneca has withdrawn the type 1 diabetes indication for its drug dapagliflozin because of fears that required changes to the product label would cause confusion among doctors when prescribing it for other conditions.

 Läs mer >> (betalartikel)

Johnny Ludvigsson kommenterar

SGLT2-hämmare till exempel Forxiga, används vid typ 2-diabetes och är indicerat i Sverige ner till 10 års ålder vid typ 2-diabetes, särskilt värdefullt vid kombinationen fetma som ju är vanligt hos barn med typ 2-diabetes. Läkemedlet som ger ökad utsöndring av socker i urinen har tendens att både sänka blodsockret, sänka blodtrycket och leda till viktminskning, och har varit värdefullt även vid typ 1-diabetes, indicerat hos vuxna, särskilt överviktiga. Man måste dock vara uppmärksam, och göra klart för patienter, att risken för ketoacidos ökar, så att de reagerar om de skulle drabbas av illamående, kräkningar etc som tecken på syrabildning. Läkemedelsbolag borde inte på egen hand dra undan möjligheten att använda ett bra läkemedel om det uppenbarligen visat sig kliniskt värdefullt och har tillstånd av berörda myndigheter.
/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Finns det kopplingar mellan Covid och diabetes?

2022-02-08

Externlänk

Fler har drabbats av diabetes under pandemin, enligt diabetesforskare. Nu undersöker man om det är så att olika typer av diabetes kan utlösas av Covid.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Alla infektioner, även COVID-19, innebär stress och ökat insulinbehov, och därför är det fullt rimligt att det kan "välta lass" och utlösa både typ 1 och typ 2-diabetes. Risken för typ 2-diabetes kan tänkas ha ökat inte minst på grund av restriktionerna som inneburit mer stillasittande, nedstängd idrott, minskade aktiviteter på alla möjliga sätt, risk för viktökning, och kanske mer stress. Huruvida detta coronavirus på något särskilt sätt ökat risken för att få typ 1-diabetes är däremot oklart. Ännu finns inga studier som talar för det. 
/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

 

Artificial pancreas proves ‘life-changing’ for very young children with Type 1 diabetes and their families

2022-01-20

Externlänk

An artificial pancreas developed by a team of Cambridge researchers is helping protect very young children with Type 1 diabetes at a particularly vulnerable time of their lives. A study published today found that it is both safe to use and more effective at managing their blood sugar levels than current technology.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Detta är en viktigt steg framåt och kan bli av stort värde för att förbättra livskvalitén för både barn och föräldrar. Fortfarande krävs insatser för att behandla måltider på ett framgångsrikt sätt, och tyvärr lär det nog dröja innan det blir något för gemene man, i varje fall i mindre rika länder. Men onekligen ett värdefullt steg  och en god ersättning för dem där bot inte blir möjligt.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Barndiabetesfondens Riksförening kallar till årsmöte 2022

Digitalt årsmötet äger rum lördag den 27 mars klockan 13.00-14.30 via Zoom. Inbjudan gäller endast medlemmar i Barndiabetesfondens Riksförening.

Läs mer här >>

Då hålls alla årsmöten för våra Lokalföreningar 2022

Här hittar du all information inför din Lokalförenings årsmöte.

Läs mer >>

Leksands IF vill göra skillnad vid sidan av isen

2022-01-12

Externlänk

För Leksands IF är det en självklarhet att vid sidan av det som händer på isen även engagera sig och försöka göra skillnad i samhället. Föreningen samarbetar därför bland annat med Barncancerfonden, Barndiabetesfonden och Barnavdelningen 34 på Falu Lasarett.

– Det är viktiga samarbeten för oss och pågår under hela verksamhetsåret. Att se barnen besöka Tegera Arena eller när vi besöker dem, är helt fantastisk, säger Patric Skoglund, Marknadschef, Leksands IF Ishockey AB.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Leksands IF har varit en viktig supporter av Barndiabetesfonden under mycket lång tid! Över min skrivbordsstol hänger Leksandströjan med alla ishockeyspelarnas signaturer och mitt eget namn på ryggen, en mycket hedrande gåva vid min 70-årsdag 2013, som uttryck för alla de träffar vi haft och alla de insatser Leksand gjort för Barndiabetesfonden genom åren. Leksand är ett föredöme som tillsammans med många andra idrottsföreningar (Hammarby, Motala etc) betyder mycket för att vi ska nå ut med vårt budskap.
/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Vitamin D for children: slows progression of diabetes 1

2022-01-10

Externlänk

The administration of vitamin D safe, economical and easy to introduce in the treatment of children newly diagnosed with type 1 diabetes promises to improve disease progression measures. 

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

I studien gav väldigt höga Vitamin D-doser (inledningsvis under 2 månader 7000 enheter/d). Studien visade ingen signifikant förbättring av egen insulinsekretion, men man såg vissa positiva effekter på immunförsvaret (exempelvis minskning av så kallad TNFalfa), liksom att insulinjusterat HbA1c förblev bättre. En slutsats kan vara att det är klokt att se till att ha tillräckligt med vitamin D, även om stora doser inte tycks påverka förloppet av sjukdomen mer än möjligen marginellt. Vitamin D produceras vid solljus. Ett tillskott vintertid i Sverige på cirka 800 enheter/d skulle kunna gälla alla, inte bara de med typ 1-diabetes.
/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Tidigare kanslichefen Bertil Perttu har gått ur tiden

I slutet av förra veckan nåddes vi av den sorgliga nyheten att Barndiabetesfondens tidigare kanslichef och verksamhetsansvarig Bertil Perttu gått bort. 

Läs mer >>

19,7 miljoner kronor till diabetesforskning

Barndiabetesfonden delar i år ut 19,4 miljoner kronor fördelat över 29 forskningsprojekt. Anslagen och de två Johnny Ludvigsson-priserna innebär att Barndiabetesfonden delar ut 19,7 miljoner kronor till diabetesforskning 2021.

Läs mer >>

JDRF Illinois one dream gala raises more than $15 million for Type 1 diabetes research

2021-12-14
Externlänk

Illinois Chapter Shatters Previous Record for Single Event Fundraising; Glen Tullman Donates Multi-Million Gift to Ignite Community Philanthropy.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Illinois har 12,7 miljoner invånare, med bland annat Chicago, som för 100 år sedan var Sveriges näst största stad (det vill säga vad gäller antalet svenska invånare). Sverige har 10.3 miljoner invånare, och väldigt många förmögna människor. Illinois samlade in  drygt 136 miljoner kronor på en gala. Vi har visserligen ingen gala, men vi har julinsamling. Varför inte försöka slå dem?

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

A Cure for Type 1 Diabetes? For One Man, It Seems to Have Worked.

2021-12-02
Externlänk

A new treatment using stem cells that produce insulin has surprised experts and given them hope for the 1.5 million Americans living with the disease.

Läs mer (betalartikel) >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Lovande forskning men liknande resultat har varit braskande nyheter fler än en gång under årens lopp. Vi behöver nog först se större antal patienter med typ 1-diabetes där detta fungerar. Flera frågor återstår nog innan man vet hur man får dessa celler att överleva. Dels behöver de tillgång till näring och syrsättning, dels får de inte dödas av immunförsvaret. Låt oss hoppas på framsteg inom några år!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Per-Ola Carlsson
Professor i typ 1-diabetes

Per-Ola Carlsson kommenterar

Upplägget de valt är detsamma som vid ötransplantation, det vill säga att man ger insulinproducerande celler, men behöver ge livslång immunsuppression för att förhindra avstötning. Det gör att det aktuella upplägget bara blir ett alternativ till ötransplantation och inte för den stora massan individer med typ 1-diabetes tills man kan behandla utan immunsuppression.

/Per-Ola Carlsson

AKI During Diabetic Ketoacidosis May Increase Risk Of Microalbuminuria: JAMA

2021-12-01
Externlänk

Diabetes is an important cause of end-stage kidney disease worldwide, but risk factors for kidney dysfunction resulting from Type 1 diabetes (T1D) remain incompletely defined. Diabetic ketoacidosis (DKA) occurs commonly in children with T1D, and acute kidney injury (AKI) occurs in 43% to 64% of DKA episodes. In a recent study, researchers have found a previously unrecognized risk factor for diabetic kidney disease and suggest that even greater efforts should be made to prevent DKA and the occurrence of acute kidney injury during DKA.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Denna studie publicerad i  JAMA Pediatr. 2021 Nov 29. doi: 10.1001/jamapediatrics.2021.5038. visar att episoder av ketoacidos kan vara en faktor som kraftigt ökar risken för kommande njurskada, oavsett fortsatt långtidskontroll av blodsocker (HbA1c).

Detta är kliniskt viktigt! Dels förekomemr ketoacidos fortfarande hos en fjärdedel av alla nyinsjuknade barn med typ 1-diabetes, vilket är alldeles för många! Vi måste bli bättre på att sprida kunskap, både i befolkningen och inom sjukvården. Dessutom har det i tidigare studier förekommit en ökad förekomst av ketoacidos vid pump-behandling (som exempel kontaktades jag i helgen (Första advent) av föräldrar vars nu vuxna dotter med typ 1-diabetes under pumpbehandling haft två svåra episoder av ketoacidos!), och då är det viktigt att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra keto-acidos!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Lindas bakskola vill synliggöra typ 1-diabetes med kolhydratssnåla recept

I november inledde Linda Andersson som driver Lindas bakskola ett samarbete med Barndiabetesfonden och Nick's för att öka kunskapen om typ 1-diabetes. Under kampanjen delar hon kolhydratssnåla recept och inlägg om sjukdomen i sociala kanaler.

Läs mer >>

Post-usual meal C-peptide as a reliable and practical alternative to C-peptide following glucagon or standardized mixed-meal for β-cell reserve: a comparative study between three stimulatory methods in different types of diabetes

2021-11-18

Externlänk

Formal stimulation tests for β-cell secretory reserve, like glucagon stimulation test (GST) or mixed meal tolerance test, are cumbersome, hence, difficult to use in clinical practice. C-peptide response at 2-h following usual meal, measured simultaneously with plasma glucose, may be used as an alternative.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Vid typ 1-diabetes är det fel på betacellernas insulinproduktion och det borde därför vara naturligt att följa patienternas C-peptid, som speglar insulinsekretionen. I regelrätta studier kan man behöva göra speciella test, men för vanlig klinisk praxis räcker säkert bestämning av C-peptid efter en vanlig måltid i enlighet med vad studien visar.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

De bloggar om typ 1-diabetes och kost för att inspirera unga att äta bra

Författaren Karolina Janson och kocken Victoria Nordström är nya gästskribenter på Food Pharmacys blogg. Målet med bloggen är att öka kunskapen om typ 1-diabetes och inspirera ungdomar att äta bra.

Läs mer >>

Rekordmånga nya barndiabetiker i Västmanland i år: ”Ovanligt många för vår mottagning”

2021-11-12
Externlänk

Hittills i år har 42 barn och ungdomar diagnostiserats med diabetes i Västmanland, en stor ökning jämfört med tidigare år då siffran brukar ligga runt 25 nya diabetiker.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar
Flera regioner rapporterar ökat antal nyinsjuknade barn med typ 1-diabetes. Typ 1-diabetes har ju blivit allt vanligare de senaste 50 åren, eller längre, och vi vet således inte om ökningen bara fortsätter eller när vi når maximum. I programmet nämns stress som orsak, och det ökade insulinbehovet, det vill säga stress på betacellerna som bildar insulin, som kommer av infektion, pubertet, snabb tillväxt, psykologisk stress mm kan var det som utlöser klinisk sjukdom, det vill säga stress gör att insjuknandet sker just nu för den som har en, ibland sedan flera år,  pågående sjukdomsprocess.  I år är det kanske extra mycket infektioner hos barn, som ju fick färre infektioner under perioden med nedstängning tidigare pga coronpandemin. Däremot vet vi  inte vad som startar sjukdomsprocessen, eller om vissa infektioner direkt skadar de insulinproducerande cellerna.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Nick's stöttar typ 1-diabetesforskningen i november

Under diabetesmånaden satsar livsmedelsföretaget Nick's för att öka kunskapen om typ 1-diabetes och samla in pengar till forskningen. Satsningen är en del av ett nystartat samarbete med Barndiabetesfonden.

Läs mer >>

Fortsatt ökning av barndiabetes – nytt vaccin ska hjälpa

Barndiabetes stegrar men forskningen är på framfart med ett nytt vaccin som via lymfkörteln kan rädda insulinproduktionen. Linköpingsforskaren Johnny Ludvigsson är en av studiens upphovspersoner.

– Det går inte ut på att bota men att åtminstone behålla insulinproduktionen som finns kvar när barnet insjuknar, beskriver han.

Läs mer >>

Renal Complications and Duration of Diabetes

2021-10-27
Externlänk

Renal complications are both a marker of previous suboptimal glycaemic control and a major risk factor for cardiovascular disease in persons with Type 1 diabetes (T1D). The aim of the study was to evaluate the prevalence of renal complications in persons with T1D in four geographical regions.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Även om vi haft modern terapi under senare år så tycks resultatet inte varit bra nog för att förhindra att redan efter mindre än 20 års diabetes så hade 10% av patienterna äggviteläckage och 17% nedsatt njurfunktion. Alla patienter lyckas inte. Siktet måste vara inställt på att rädda funktionen av de egna insulinproducerande betacellerna. I väntan på det måste alla patienter få det stöd som passar just dem bäst, både vad gäller blodsockerkontroll, blodtryck och livsstil.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

IFK Motala Bandy utbildar sina ledare i typ 1-diabetes

Under hösten inleder IFK Motala Bandy och Barndiabetesfonden ett samarbete för att öka kunskapen om typ 1-diabetes. Som en del av samarbetet kommer klubben att utbilda sina ledare och spelare om sjukdomen. 

Läs mer >>

P4 Värmland: Diabetiker ges möjlighet till högre körkortsbehörigheter

Från årsskiftet kan personer med diabetes typ 1 beviljas tillstånd för högre körkortsbehörigheter, exempelvis för lastbil, buss och taxi.

Lyssna på hela inslaget här >>

Handla i dina favoritbutiker och bidra till typ 1-diabetesforskningen

När du webbshoppar och använder dig av Team Together-appen bidrar du till typ 1-diabetesforskningen, utan att behöva betala något extra för dina köp.

Läs mer >>

Amning kopplas till minskad risk för typ 1-diabetes

2021-10-19
Externlänk

Forskning om kostens betydelse för utveckling av typ 1-diabetes har generellt låg evidens, men det finns välgjorda studier som talar för att långvarig amning och senare introduktion av gluten kan minska risken att drabbas. Det visar en omfattande systematisk översikt och metaanalys av tillgänglig forskning kring livsmedel som kan kopplas till risken för barn att utveckla sjukdomen. Studien av forskare vid Karolinska Institutet har publicerats i tidskriften EBioMedicine.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Slutsatsen är nog korrekt att amning har en något skyddande effekt mot utveckling av typ 1-diabetes, men man måste säga att den är liten. I många studier finner man ingen effekt alls, i andra en svag där det verkar som att amning åtminstone en kort tid, nog har en viss skyddseffekt. Dock är det så att Finland och Sverige är de länder där amning varit vanligast och längst, men också de länder med högst förekomst av typ 1-diabetes! Amning är bra, och bör uppmuntras, men de mammor som av olika skäl tyvärr inte lyckades ge sina barn bröstmjölk så mycket eller länge som de velat behöver nog inte känna samvetskval. Det måste vara andra faktorer som är mycket viktigare som orsak till typ 1-diabetes. Vad gäller gluten så är nog gällande rekommendationer bra, det vill säga, introduktion av glutenprodukter (exempelvis välling) gradvis från fyra månaders ålder, helst parallellt med pågående amning. Det som är klart visat är att totalt uppskov med gluten upp till efter sex månaders ålder snarare ökar risken för celiaki /glutenintolerans.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

De vinner 2021 års Johnny Ludvigsson-priser för sina insatser för typ 1-diabetesforskningen

Nu har mottagarna av Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2021 korats. Professor Karsten Buschard på Rigshospitalet i Köpenhamn och docent Daniel Espes vid Uppsala universitet prisas för sina insatser för typ 1-diabetesforskningen.

Läs mer >>

Hammarby IF har samlat in nästan en halv miljon till typ 1-diabetesforskningen

Hammarby har sedan några år tillbaka, de senaste åren genom Samhällsmatchen, samarbetat med Barndiabetesfonden. Totalt närmar sig klubben en halv miljon kronor i insamlade medel för att hjälpa forskningen hitta svaret på en i dag obotlig och livshotande sjukdom.

Läs mer här >>

Helautomatisk pump väcker intresse

2021-10-04
Externlänk

En hybridpump laddad med både insulin och pramlintid förbättrar glukoskontrollen hos vuxna med typ 1-diabetes. Konceptet verkar även lovande i ett helautomatiskt system.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Värdefullt och intressant med den teknikutveckling som pågår, men än så länge rör det sig om 24-timmarsförsök på vuxna. Det kommer att behövas mycket längre och upprepade studier på barn och ungdomar, som både lever ett mycket mer oregelbundet liv, med mycket större svängningar i blodsockret. Det kan nog ta några år innan vi vet om dessa system har den säkerhet och effekt att de ersätter dagens system.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Vi utlyser 20 miljoner till forskningen 2021

Nu är 2021 års ansökan om forskningsanslag från Barndiabetesfonden öppen. I år kommer vi utlysa minst 20 miljoner kronor till forskningen.

Läs mer >>

COVID-19 lockdowns have major impact on diabetes control, international study finds

2021-10-01
Externlänk

The effects of the COVID-19 pandemic on type 1 diabetes (T1D) and type 2 diabetes (T2D) were very different, according to a systematic review and meta-analysis of 33 studies looking at how diabetes control changed with the onset of lockdowns in over 4,700 patients from 10 countries.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar
Även om kontakt via nätet kan ha underlättat kontakten för vissa patienter/familjer, så innebär mottagningsbesök per distans i flera avseenden försämringar. Man får inte den kontakt mellan patient, anhöriga, diabetesteam, som ett besök ansikte mot ansikte ger på en mottagning! Ett skäl till att många med typ 1-diabetes fått bättre blodsockerbalans på grund av samhällets nedstängning är sannolikt en mer regelbunden livsstil, mer regelbundna måltider, mer regelbundna insulininjektioner. Insulininjektioner som varierar kraftigt i tid och dos är visserligen tänkt att klara av varierande måltider, men leder samtidigt till variation av allehanda andra hormoner via feedbacksystem. Utan egen insulinsekretion är det inte alla som klarar bra blodsockerbalans om livsstilen är väldigt oregelbunden. Lock-down önskar vi oss inte, men viss regelbundenhet underlättar.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Barndiabetesloppet samlade in över 300 000 kronor till forskningen

Över 3 000 deltagare och 300 000 kronor till den livsviktiga typ 1-diabetesforskningen – det blev slutresultatet när Barndiabetesloppet avslutades i söndags.

Läs mer >>

Panta dina förpackningar och stötta kampen mot typ 1-diabetes

Nu står det klart att Barndiabetesfonden är en av flera anslutna organisationer till företaget Bowers återvinningsapp. Genom att använda appen kan du stötta kampen mot typ 1-diabetes samtidigt som du bidrar till en ökad återvinning.

Läs mer >>

Tydlig minskning av amputationer vid typ 1-diabetes

2021-09-09
Externlänk

NY STUDIE. Amputation vid typ 1-diabetes blir relativt sett allt mer ovanligt i Sverige. Minskningen har varit drygt 40 procent under en period på cirka tjugo år. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

 Läs mer>>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Amputationer är förvisso inget vi tänker på när det gäller barn/ungdomar med diabetes, men det är ändå viktigt att veta att god blodsockerbalans förebygger nervskada, vilket ju är huvudorsaken till fotskador som kan sluta med amputation. Har man nedsatt känsel så märker man inte när man fått en sten i skon, och inspekterar man inte fötterna ser man inte såret, som efterhand kan bli svårläkt. Med bättre behandling har amputationerna  (efter många års diabetes hos vuxna) minskat, men är fortfarande ett allvarligt problem, som kan och ska förebyggas.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Typ 1-diabetes är fortfarande en obotlig sjukdom – det vill vi förändra!

Sedan 2019 är Hammarby Fotboll samarbetspartner till Barndiabetesfonden. I september kommer vi tillsammans lyfta typ 1-diabetes för att öka kunskapen om sjukdomen och stödet till forskningen.

Läs mer >>

Kan probiotika förhindra typ 1-diabetes?

2021-09-02
Externlänk

Forskare ska undersöka om probiotika från sex veckors ålder kan förhindra utveckling av typ 1-diabetes hos barn.

– Hypotesen är att probiotika ska främja en hälsosam tarmflora och att detta ska ha en positiv effekt på immunsystemet innan de första tecknen på typ 1-diabetes uppstår, säger Markus Lundgren vid Lunds universitet.

 Läs mer >>

Försenad vård för barn med nydebuterad diabetes typ 1

2021-08-23

Externlänk

Fyra av tio barn med nydebuterad diabetes typ 1 fick inte regelmässig akutbehandling på sjukhus samma dag som familjerna sökte hjälp i primärvården. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Försenad sjukhusvård kan i svåra fall leda till livshotande tillstånd.

 Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Trots att typ 1-diabetes är så vanligt bland barn och ungdomar i Sverige, så ställs diagnosen senare nu än för några år sedan. Ketoacidos vid debuten har blivit betydligt vanligare senare år, och denna studie visar att man på vårdcentralerna inte har den kunskap som krävs. Ett barn med typ 1-diabetes ska remitteras direkt samma dag till barnklinik, och ketoacidos, som kan vara livshotande, ska förebyggas. Barndiabetesfondens kontinuerliga informationskampanj är viktig!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Maria och Moa samlade in över 21 000 kronor till Barndiabetesfonden på cykelsemestern

I slutet av juli cyklade Maria och Moa Erlandsson mellan Tranemo och Varberg för att samla in pengar till typ 1-diabetesforskningen. Efter fem dagar och cirka 20 mil hade de samlat in 21 400 kronor.

Läs mer >>

Nicklas fick ny bukspottkörtel – och ett nytt liv

2021-08-12

Externlänk

För ett år sedan fick diabetessjuke Nicklas Sterner en ny bukspottskörtel. Från att varit beroende av ständiga insulinsprutor för att överleva kan han nu producera eget insulin.

 Läs mer>>

Johnny Ludvigsson kommenterar

En underbar upplevelse att bli botad från sin typ 1-diabetes. Så vill vi att det ska bli för många, helst alla, i framtiden, Tyvärr är inte transplantation av en bukspottkörtel möjligt mer än i ett litet fåtal fall eftersom det endast är från hjärndöda individer (några tiotal fall per år) som man kan få en användbar bukspottkörtel av. Men mer forskning ska ge oss andra metoder!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Grangärde Trädgårdsfestival samlade in 50 000 kronor till typ 1-diabetesforskningen

I slutet av juli gick Grangärde Trädgårdsfestival av stapeln. Evenemanget gjordes till förmån för Barndiabetesfonden och lyckades samla in 50 000 kronor till typ 1-diabetesforskningen.

Läs mer >>

NIH awards $70M grant to USF diabetes research

2021-07-20
Externlänk

The University of South Florida has secured a $69.9 million grant to complete long-term research into the origins of Type 1 diabetes.

The award from the National Institutes of Health will support research tracking the health of 8,676 individuals from infancy through age 15, with the aim of identifying environmental triggers of the disease. This latest phase will look at how puberty affects those with genetic risk for the disease causing insulin dependence.

 Läs mer>>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Bra att TEDDY-studien får fortsätta. Man har satsat rejält, hittills 350 millioner dollar ( = 3 045 miljoner dvs vad Barndiabetesfonden skulle dela ut, med nuvarande nivåer, på 150 år !) men hittills tyvärr inte funnit så mycket som man kunde hoppats. Stress under graviditeten nämns, visat i bl.a. ABIS-projektet (med stöd av Barndiabetesfonden) för 15 år sedan, och sen sägs att probiotika kan förebygga, vilket dock är tveksamt. Men likväl är projektet viktigt.

Varje strå till stacken behövs, och detta projekt inkräktar inte på våra små svenska resurser utan betalas av USAs forskningsråd. VI i Sverige behöver dock bidra, helst mycket mer än vad som görs hittills. Tillsammans ska vi lära oss mer om orsakerna till Typ 1 diabetes, och därefter börja förebygga. För 50 år sedan var Typ 1 diabetes en relativt ovanlig sjukdom, bara lite vanligare än barncancer, men sedan har antalet ökat kraftigt. Vi måste vända kurvan nedåt!
/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Simon Lidberg vandrar 60 mil mot typ 1-diabetes

2021-07-20
Externlänk

Att sprida kunskap om diabetes och att samla in pengar till Barndiabetesfonden. Det är motiven för Mjölbybon Simon Lidberg att vandra 60 mil.

 Tryck här för att följa hans resa på Instagram  

 Du kan stötta Simons vandring genom att en gåva till hans Facebook-insamling. Tryck här för att komma till hans insamling

Skyddar landsbygden mot typ 1-diabetes

2021-07-20
Externlänk

Landskapet där man föds och växer upp kan ha betydelse för risken att insjukna i typ 1-diabetes. Barn som växer upp på landet eller andra omgivningar med mycket natur har lägre risk för att utveckla autoantikroppar och i förlängningen sannolikt typ 1-diabetes. Detta visar finska forskare i en stor studie.

Läs mer>>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Denna studie, publicerad i den ansedda tidskriften Diabetes Care, visar en lägre risk för barn att få Typ 1 diabetes om de vuxit upp med jordbruk i sin närmiljö, särskilt om man bodde i södra delarna av Finland, medan detta samband inte syntes i norra delarna, vilket man spekulerar i kan ha med snön att göra som då motverkar att barn som lever nära jordbruk och natur exponeras för flera bakterier och virus.

Studien uppfattas som ett stöd för hygienhypotesen, dvs att tidig exponering för olika antigen och bakterier, virus etc får en mindre risk att senare utveckla autoimmunitet.- Intressant iakttagelse, men inte lätt att dra säkra slutsatser. I Sverige har vi knappast sett att storstadsområden , främst Storstockholm, haft högre incidens av Typ 1 diabetes, utan snarare tvärtom. Så faktum kvarstår: Vi VET inte var som orsakar Typ 1 diabetes.
/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Karolina Jansson är med i Food Pharmacy-podden

Karolina Jansson är ledamot i styrelsen för Barndiabetesfondens Riksförening. För sex år sedan drabbades hennes dotter av typ 1-diabetes. I det senaste avsnittet av Food Pharmacy-podden berättar hon om livet med sjukdomen och om hennes bok "Himla gott, himla bra".

Tryck här för att lyssna på podden

Nya tatueringar ska synliggöra typ 1-diabetes

Designern Karin Mannerståls son drabbades av typ 1-diabetes som 13-åring. Nu har hon tagit fram gnuggistatueringar för att sprida kunskap om typ 1-diabetes och öka stödet till forskningen.

Läs mer >>

Hon cyklade hem tre världsrekord på 22 timmar

I helgen genomförde Anna Friborg sitt världsrekordförsök med målet att cykla 60 mil på ett dygn. Efter 22 timmar hade hon inte bara cyklat över 60 mil utan även skapat goda chanser att slå två andra världsrekord.

Läs mer >>

Anna ska slå världsrekord samtidigt som hon samlar in pengar till forskningen

Under slutet av vecka 22 kommer eldsjälen och cyklisten Anna Friborg försöka slå världsrekord genom att cykla 60 mil på 24 timmar. I samband med evenemanget pågår en insamling till typ 1-diabetesforskningen.

Läs mer >>

FDA Panel Endorses Teplizumab for Delaying Type 1 Diabetes

Medscape - externlänk

A US Food and Drug Administration (FDA) advisory panel has voted narrowly to recommend approval of the monoclonal antibody teplizumab (Tzield, Provention Bio) for the delay of type 1 diabetes in at-risk individuals.

Johnny Ludvigsson kommenterar: AntiCD3 har visat effekt i en relativt liten studie, och då behandlingen innebär vissa biverkningar och risker är det förståeligt att det var med knapp majoritet som den rådgivande kommittén föreslår att AntiCD3 (Teplizumab) ska kunna ges till individer som är nära utveckling av typ 1- diabetes (flera autoantikroppar + dessutom nedsatt glukostolerans). Vi får se om FDA godkänner, eller om man kräver ytterligare studier innan preparatet blir godkänt för kliniskt bruk i USA.

Läs mer >>

God effekt av diabetesvaccin i genetisk undergrupp

Linköpings universitet - externlänk

I en klinisk studie har forskare undersökt om immunterapi mot typ 1-diabetes kan bevara kroppens egen produktion av insulin. Resultaten pekar mot att injektion av ett protein, GAD, i lymfkörtel kan ha god effekt i en undergrupp av individer.

Läs mer >>

Diabetesvarvet samlade in över 137 000 kronor till forskningen

I mitten av maj anordnades den första upplagan av Diabetesvarvet. Nu har välgörenhetsloppet, med nästan 1300 aktiva deltagare, samlat in 137 394 kronor till typ 1-diabetesforskningen.

Läs mer >>

Personer med diabetes drabbas värre av covid-19

Akademiliv - externlänk

NY STUDIE. Personer med typ 2-diabetes har signifikant ökad risk för att behöva intensivvård vid covid-19. Det visar en studie som omfattar data om 2,6 miljoner svenskar varav en halv miljon från diabetesregistret. Studien visar även på ökad dödlighet vid covid-19 hos dem med typ 2-diabetes.

Johnny Ludvigsson kommenterar: Denna jättestora svenska studie baserat på ca 45 000 patienter med typ 1-diabetes och drygt 400 000 med typ 2-diabetes jämfört med ett par miljoner svenskar, visar att typ 2- diabetes innebär en ökad risk för allvarlig COVID-19, även när man tar hänsyn till andra viktiga variabler som ex framförallt ålder. Typ 1-diabetes innebär i sig ingen ökad risk för allvarlig COVID-19 med intensivvård eller död, när man korrigerar för andra viktiga variabler som exempelvis ålder. Sedan är det så att även i denna studie, liksom i tidigare, så ser man att hög ålder, andra komplikationer och högt HbA1c är riskfaktorer. För barn och ungdomar bekräftar denna jättestudie, publicerad i en mycket välansedd vetenskaplig tidskrift (Lancet Regional Health), det Barndiabetesfonden gått ut med tidigare: Det finns ingen skäl till att barn och ungdomar med typ 1-diabetes behöver behandlas annorlunda än andra barn. Barn med typ 1-diabetes kan gå i skolan, delta i tillåtna evenemang, ungdomsidrott etc. Man ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Läs mer >>

Wilmas vänner vinner Maximus Prize 2020 för sitt arbete mot typ 1-diabetes

Tisdagen den 11 maj blev det klart att Wilmas vänner tilldelas Maximus Prize för sitt arbete med att uppmärksamma typ 1-diabetes.

Läs mer >>

Helenas dotter fick diabetes – lopp ska få in forskningspengar

SVT - externlänk

I fem år har Helena Warvås dotter levt med typ 1-diabetes, något som påverkat hela familjen. Nu vill hon rikta ljus på diagnosen genom ett virtuellt löplopp, och engagemanget har varit stort.

– Att människor som inte har diabetes väljer att ställa upp, det är fantastiskt, säger Helena Warvås som bor i Fjärås.

Läs mer >>

Vancouver doctor leads groundbreaking diabetes research

BioSpace - externlänk

A team of researchers at Vancouver-based BCDiabetes and Leadership Sinai Centre for Diabetes in Toronto, working in association with the University of British Columbia (UBC), is hoping to turn the tide on this growing health crisis with clinical trials of a potential new drug cure for early-stage type 1 diabetes; a prescription drug that could curb or eliminate insulin dependence for people with T1D.
Johnny Ludvigsson kommenterar: 'Groundbreaking' är nog en lätt överdrift, men studien är ytterligare ett exempel på att man försöker använda redan existerande läkemedel som har effekt vid andra autoimmuna sjukdomar. Bra att företagen äntligen vill och vågar pröva även på typ 1-diabetes, och vi får se vilka medlet kan ha effekt på, hur länge effekten sitter i etc. Än återstår flera och långa studier innan detta kan bli något kliniskt användbart.

Läs mer >>

Medtech4Health  Innovation Award 2021

Medtech4Health - externlänk

Medtech4Health Innovation Award är ett årligt pris som riktar sig till de som har utvecklat och/eller implementerat innovativ medicinteknik i vård och omsorg. Årets pris gick till projektet AR-teknik för säkrare navigation vid ryggkirurgi, men den ena av de två övriga finalisterna var T1D-appen som utvecklats av Barndiabetesfondens ambassadör Elin Cederbrant och hennes ideella förening T.A.D.1 i samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barndiabetesfondens ordförande Johnny Ludvigsson. Medtech4Health noterar att "Båda de finalister som inte vann förstapriset har gjort fantastiska insatser med att ta fram en innovation som på riktigt har gjort skillnad för patienter och för hälso- och sjukvården."

Läs mer >>

Apotea vill öka stödet till typ 1-diabetesforskningen

I början av mars blev det klart att e-handelföretaget Apotea inleder ett samarbete med Barndiabetesfonden. Under vecka 17 kommer Apotea starta en avrunda-upp-kampanj för att samla in pengar till den livsviktiga typ 1-diabetesforskningen.

Läs mer >>

Fatal complications on the rise among Type 1 diabetes patients

Herald Scotland - externlänk

CASES of a potentially deadly diabetes complication are steadily increasing in Scotland, with those from the poorest areas most likely to fall ill or die.

Johnny Ludvigsson kommenterar: Det är mycket allvarligt att parallellt med modern teknik så har Ketoacidos ökat kontinuerligt i frekvens sedan 2004 till 2018 i Skottland, och dödligheten per 100 000 har mer än dubblerats. Problemet är inte unikt i Skottland. Det illustrerar att utbildning, och inte minst motivation, är extremt viktigt. Man får inte tro att tekniken har löst alla problem och att man nu inte längre behöver bry sig. Vi behöver lära oss att bota typ 1-diabetes!

Läs mer >>

Study Finds Discordance Between Laboratory And CGM-Estimated HbA1c

Medical Dialogues - externlänk

Hemoglobin A1C (HbA1C) is used as an index of average blood glucose measurement over a period of months and is a mainstay of blood glucose monitoring. However, in a recent study, researchers confirmed a discordance between laboratory and estimated (using the glucose management indicator ([GMI]) glycated hemoglobin (HbA1c) from continuous glucose monitioring (CGM).

Johnny Ludvigsson kommenterar: Detta är viktig klinisk information. Glukosvärden som uppmäts med sensor är värdefullt och till mycket stor nytta för att få en bra blodsockerbalans, men de värden man får överensstämmer inte alltid så väl med HbA1c. Uppenbarligen finns andra mekanismer som gör att vissa individer får oproportionerligt högt eller lågt HbA1c. Sen är det så att det vi vet spelar roll för uppkomst av komplikationer på långt sikt är HbA1c, med vi vet mindre om betydelsen av bra blodsockergenomsnitt eller Time in range eller Time in Target. Så tyvärr måste målsättningen vara ett lågt HbA1c även hos de som råkar ha för högt HbA1c trots bra blodsocker mätt med CGM.

Läs mer >>

Etikhus och Anna Friborg cyklade in över 80 000 kronor till typ 1-diabetesforskningen

I mitten av april genomförde cyklisten Anna Friborg och företaget Etikhus en Everesting för att samla in pengar till typ 1-diabetesforskningen. Efter den över 12 timmar långa cykelutmaningen hade man samlat in över 80 000 kronor till forskningen.

Läs mer >>

Nytt lopp ska öka kunskapen om typ 1-diabetes

Mynewsdesk - externlänk

I maj är det dags för allra första upplagan av Diabetesvarvet. Mellan den 10 och 16 maj kan deltagarna utmana sig i det fem kilometer långa virtuella loppet, där de själva väljer när under tävlingsveckan de startar och även var någonstans. Diabetesvarvet arrangeras för att öka kunskapen kring typ 1-diabetes och samla in pengar till forskningen.

Läs mer >> 

Felaktigt aktiverade immunceller bakom diabetes hos barn

Forskning & framsteg - externlänk

I en ny studie visar svenska forskare i ett internationellt forskarlag att felaktig aktivering av de immunceller som kallas NK-celler är ett tidigt steg när barn drabbas av typ 1-diabetes. Frågan är nu om sjukdomsutvecklingen går att förhindra.

Läs mer >>

Diabetespsykologers värde för blodsockret under lupp

Dagens medicin - externlänk

Kan långtidsblodsockret bli bättre om vuxna med diabetes typ 1 träffar en diabetespsykolog? Det ska svenska forskare ta reda på.

Johnny Ludvigsson kommenterar: Intressant och viktig studie. Imponerande utbildning av dessa psykologer och insatser för patienter med HbA1c 62! När det gäller barn och ungdomar är det självklart att psykolog bör ingå i teamet, men det vore nog av värde om även dessa psykologer (vilket nog inte alltid är fallet) vore konkret kunniga om vad det innebär att ha typ 1-diabetes, och att det fanns så goda psykologresurser att de hann med att träffa alla med problem, inte bara de med för högt HbA1c utan helst alla barn och ungdomar med typ 1-diabetes och deras familjer.

Läs mer >>

Maternal food consumption during late pregnancy and offspring risk of islet autoimmunity and Type 1 diabetes

Springer link - externlänk

Maternal food consumption during late pregnancy was not associated with offspring risk for IA or Type 1 diabetes.

Johnny Ludvigsson kommenterar: Att visa att något INTE finns är egentligen omöjligt, men när man har tillräckligt stort underlag för sina resultat så kan man nog dra slutsatsen. Det verkar mycket osannolikt att kosten under senare delen av graviditeten spelar någon viktig roll för uppkomst av typ 1-diabetes. På sitt vis bra, men samtidigt ytterligare ett exempel på att vi inte lyckas reda ut vad som bidrar till uppkomst av typ 1-diabetes, och därför kan vi heller fortfarande inte förebygga typ 1-diabetes.

Läs mer >>

Team Diabetes Riders lanserar Diabetestrampet

Team Diabetes Riders - externlänk

Diabetestrampet är ett sätt för hela Sverige att röra på sig och samtidigt göra en insats för diabetesforskningen. Vare sig du väljer att cykla 2 eller 10 mil, bidrar du till Team Diabetes Riders insamling till Barndiabetesfonden och Diabetesfonden. Loppet är virtuellt och du kan cykla när och var du vill mellan 7-16 maj. 

Läs mer>>

#Typ1live med Isabel Petrini och Mimmie Willebrand

På onsdag den 21 april är det dags för en ny livesändning på vår Facebook-sida. Den här gången gästas vi av författarna och psykologerna Isabel Petrini och Mimmie Willebrand som skrivit boken ”När livet svänger: för föräldrar till barn och unga med diabetes”.  

Läs mer>>

High Glucose in Kids With Type 1 Diabetes 'Noxious to the Brain'

Medscape Medical News - externlänk

Type 1 diabetes appears to affect cognitive development in young children, with adverse effects persisting over time, and with strong associations with long- and short-term hyperglycemia, a new longitudinal study shows.

Johnny Ludvigsson kommenterar: Välgjord studie publicerad i Diabetes Care, en mycket ansedd tidskrift. Det finns tidigare  studier som talar för att till exempel verbal förmåga kan påverkas negativt på lång sikt av typ 1-diabetes med otillfredsställande blodsockerbalans, och man vet att EEG-förändringar är ganska vanliga. Likväl är huvudintrycket av studier att effekterna på hjärnans funktion är små. I denna studie fann man skillnader i hjärnans volym och funktion, men allt kan inte enkelt lätt översättas till hur det går för barn i allmänhet  med diabetes i Sverige. Barnen i denna studie hade HbA1c i genomsnitt 62-67 mmol/mol under uppföljningarna, många med väldigt höga HbA1c-värden (över 90), och genomsnittblodsocker låg kring 10-11 mmol/l. Cirka 50% hade haft ketoacidos vid varje uppföljning, och 22-28% vid varje uppföljning hade haft svår hypoglykemi. Detta är siffror som är avsevärt mycket högre än vad vi brukar se i Sverige, så det går nog inte att dra slutsatser av denna studie att vi skulle se lika påverkad hjärna hos svenska barn med typ 1-diabetes.

Läs mer>>

Himla gott, himla bra prisas i litteraturtävling

Måltidslitteratur - externlänk

Nu kan vi dela med oss av den fantastiska nyheten att Boken Himla gott, himla bra som skrivits i ett samarbete mellan Barndiabetesfonden och ICA Stiftelsen, vunnit första pris i kategorin "Barn och mat" i årets måltidslitteratur. Vi är mycket glada och stolta över att boken uppmärksammats.

Läs mer>>

Incidence of type 1 diabetes decreased in Finnish children

Mirage news - externlänk

A decrease has been observed in the incidence of type 1 diabetes among Finnish children under 5 years of age, as indicated by a recent publication by the University of Helsinki’s PEDIA research group.

Johnny Ludvigsson kommenterar: Intressant iakttagelse. Liknande tendens har kunnat ses i Sverige där totala antalet insjuknade ökade åtminstone fram till för ett par ås sedan, men där incidensen bland barn <5 år stagnerade eller tenderade att minska. Orsaken vet vi inte eftersom orsaken till typ 1-diabetes är okänd, men att man i Finland har generell vaccination mot Rotavirus sedan flera år, nu också i Sverige, kanske (??) kan vara en bidragande faktor. Studier i Australien och USA talar för att Rotavirusvaccination kan tänkas minska risken för typ 1-diabetes, och studier om detta pågår i Sverige.

Läs mer>>

11-åriga June fick spöklik dag på Kolmården

Min stora dag - externlänk

För knappt ett år sedan fick June veta att hon har typ 1-diabetes. Det har ändrat hela hennes och hennes familjs liv. June som gillar att bli skrämd fick en dag full med spöken och demoner i samband med halloween.

Läsartext: Lions uppmärksammade diabetesdagen med tipspromenad

Arbetarbladet - externlänk

Inför Världsdiabetsdagen lördag den 14 november arrangerade Lions Club Gävle Norra i samarbete med Träffpunkt Seniorer i Gävle på fredagen den 13 en tipspromenad, Diabeteslunken, i Stenbergsparken.

Johnny Ludvigsson kommenterar: "Lions var med från början när Barndiabetesfonden grundades, och med viss variation så har Lions under alla år varit ett enormt stöd. Under många år hade vi en stående rubrik: Lions är fantastiska! Det är mycket glädjande att Lions runtom i landet bedriver aktiviteter, trots Corona-pandemin, till stöd för Barndiabetesfonden. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete."

Corona stoppar tv-gala – så ersätter Peter Jihde

Expressen - externlänk

Corona sätter stopp för diabetesgalan. Istället visar TV3 en dokumentär där Peter Jihde träffar diabetessjuka.
– Det är den viktigaste resa jag har gjort, säger Peter Jihde i ett pressmeddelande.
I samband med att dokumentären sänds sker en insamling till Barndiabetesfonden.

Ny studie: Barn som leker i naturen får bättre immunförsvar

Nyheter 24 - externlänk

Autoimmuna sjukdomar blir allt vanligare i västvärlden. Nu är forskare ett steg närmare att förstå varför. En ny studie visar att grönare lekplatser kan stärka barns immunförsvar.

Johnny Ludvigsson kommenterar: ”Lite smuts rensar magen” är ett uttryck för gammal kunskap om att det finns ett värde i att få i sig det som egentligen innebär fler bakterier (vilket människor förstås inte visste förr) och en mer diversifierad och balanserad flora av bakterier och virus i tarmen. Tarmfloran är sedan viktig för immunförsvarets utveckling. I denna studie har man funnit tecken på att lek utomhus, i naturen, påverkar barns tarmflora och immunförsvar. Även om man inte från dessa studier kan dra slutsatsen att för lite utomhuslek är en viktig  eller ens bidragande orsak till att typ 1-diabetes bland barn ökat, så vågar man påstå att resultaten stämmer med den så kallade hygienhypotesen, som säger att för uttalad hygien ökar risken för störningar i immunförsvaret som kan leda till både allergier och autoimmuna sjukdomar. Att leka utomhus, gärna nära naturen, är värdefullt av många skäl."

Läs mer>>

Nextcell Pharma diskuterar Protrans potential med professorer inom diabetes och stamceller

Dagens PS - externlänk

Stamcellsbolaget Nextcell Pharma har publicerat en vetenskaplig presentation där relevansen av resultaten från de kliniska prövningarna med Protrans för behandling vid typ 1-diabetes diskuterades.

Johnny Ludvigsson kommenterar: ProTrans har varit mycket lovande i försöken hittills. Kvarvarande insulinsekretion har bevarats på ett imponerande sätt och kvarvarande insulinsekretion är väldigt viktigt för att lindra diabetes , minska risken för komplikationer. Än så länge små studier och svårt att dra säkra slutsatser, men vi hoppas på fortsatta studier både på barn och vuxna med typ 1-diabetes.

”Vaknade utan någon känsel i armar och ben”

Expressen - externlänk

Redan som 17-åring debuterade han i allsvenskan och framtiden såg ljus ut. Då drabbades André Reinholdsson av diabetes och flera tunga säsonger väntade. Nu har han gjort fem mål på de tre senaste matcherna i serien och blev målskytt på straff när laget skrällde mot allsvenska Varberg i cupen. 
– Första tanken var ”nu kommer jag inte kunna spela fotboll längre”. Nu är det raka motsatsen, jag mår bra av att spela, säger 24-åringen som är utlånad till Oskarshamn.

Läs mer>>

Fantastiskt genombrott i typ 1-diabetesforskningen

Johnny Ludvigsson kommenterar: Vi har lyckats stoppa upp den process som leder till att den egna kvarvarande förmågan att bilda insulin minskar. Vi får denna goda effekt hos den halva av patienter med typ 1-diabetes som har en viss vävnadstyp. Behandlingen har inga biverkningar och är enkel för patienten och sjukvården.

Läs mer>>

Study links Covid-19 to rise in childhood type 1 diabetes

Johnny Ludvigsson kommenterar: Detta är en mycket liten studie med ytterst osäkra resultat. Man kan absolut INTE dra slutsatser att Covid19 varken ökar risken för Typ 1 diabetes eller ökar risken för ketoacidos från denna lilla studie. Det finns inga andra belägg för att covid19 framkallar Typ 1 diabetes mer än vilken infektion som helst som ju kan "välta lasset" och utlösa sjukdomen ( som är på väg), men däremot kan man tänka sig att man söker senare för symtom, i rädsla för att bli smittad av Covid 19, och därför hinner utveckla ketoacidos. Detta gäller särskilt i länder där coronapandemin utläst panik och total nedstängning av samhället. I Sverige, med en mer balanserad policy, får vi se om epidemin har medfört fler insjuknade och fler ketoacidoser pga sen diagnos, men detta är något som vi ser om något år.

PFAS ökar risk för diabetes

Johnny Ludvigsson kommenterar: Intressanta studier. Vår miljö innehåller många nya kemiska substanser som sannolikt kan påverka immunförsvaret. Men man visar inte att dessa substanser framkallar Typ 1 diabetes. Alltför tidigt att dra slutsatser, men anledning till vidare

SEARCH: HbA1c rising for youths with diabetes despite technology, new therapies

Healio - externlänk
A substantial percentage of youths and young adults with diabetes in the U.S. are not achieving recommended glycemic outcomes despite newer therapies and greater availability of diabetes technology, according to SEARCH study data.
Johnny Ludvigsson kommenterar: Tekniska hjälpmedel är bra, men åstadkommer inte automatiskt bra blodsockerbalans om man inte förstår och accepterar sin sjukdom och dess behandling. Den enda radikala lösningen är förstås forskning som leder till att man kan bota typ 1-diabetes.

Hopp om skydd mot virus med stark koppling till typ 1-diabetes

Enligt en forskarhypotes kan vissa virusinfektioner spela en roll i det autoimmuna angrepp som leder fram till typ 1-diabetes.

Detta är ett mycket viktigt steg framåt i forskningen för att försöka förbygga Typ 1 diabetes. Vi ser fram emot fortsatta studier och hoppas de ska visa att vi äntligen kommer kunna hejda ökningen av Typ 1 diabetes och istället se en nedgång av denna allvarliga sjukdom. Barndiabetesfonden känner glädje och stolthet över att studierna leds av en medlem i Barndiabetesfondens styrelse, Professor Malin Flodström Tullberg, och har genomförts med stöd bl.a. från Barndiabetesfonden. Ett gott exempel på hur viktigt det är att Barndiabetesfonden är stark! Tack alla som ger sitt stöd!
Johnny Ludvigsson

DiOS och Barndiabetesfonden inleder samarbete

Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, är en rikstäckande organisation som kämpar för trygghet i livet med diabetes; på jobbet, i skolan, i vården och i vardagen.

Barndiabetesfondens Riksförenings årsmöte 2020

Barndiabetesfondens Riksförenings årsmöte hölls den 28 Mars 2020 via zoom-länk, men det gavs även möjlighet att delta fysiskt på Hotell Ekoxen i Linköping. 

Livesändning: Hur kan du hantera din oro kopplat till Corona?

Välkommen till en livesändning med psykologen Sara Hammer, under 30 minuter kommer du kunna ställa frågor till Sara om hur du kan förhålla dig till oros- och katastroftankar och må så psykiskt bra som möjligt i en svår tid.

Detta ska du tänka på om du blir smittad av Coronaviruset

Då smittspridningen är så pass stor finns det en risk att du blir smittad av Coronaviruset. Lever du med typ 1 diabetes finns det en ökad oro inför viruset, men Johnny Ludvigsson förklarar i denna artikel att det oftast inte är värre än en vanlig förkylning. Detta är något du kan tänka på om du blir smittad av Corona, influensa eller förkylning.  

New evidence shows that type 1 diabetes is not one but two separate conditions

Källa:https://www.news-medical.net/
Johnny Ludvigsson kommenterar:

Intressanta resultat som styrker den erfarenhet som finns sedan decennier att sjukdomsförloppet är annorlunda för barn som får typ 1-diabetes tidigt om man jämför med  de som insjuknar i högre åldrar. Det kan mycket väl vara så att vi har olika orsaker och sjukdomsprocesser som därför kan behöva olika sorters behandling för att kunna  stoppa sjukdomen och bota typ 1-diabetes.

Barndiabetesfonden om Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige och konstaterade att man ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden – utan är en nulägesbedömning av Folkhälsomyndigheten. Läs hela artikeln om Barndiabetesfondens förhållningssätt.

Ny studie stöder inte diabetesskydd av vaccin

Läkemedelsvärlden - externlänk
Vaccin mot rotavirus skyddade inte mot diabetes typ 1 i en ny studie. Men mer forskning behövs.
Johnny Ludvigsson kommenterar: Detta är en mycket stor studie. Man har följt upp 386.937 barn under ett antal år vilket ger en total personsårsuppföljning på 2.253.879 personår. Och man fann tyvärr ingen som helst skyddande effect av Rotavirusvaccination. Frågan är inte utagerad, men det är nog inte sannolikt, tyvärr, att Rotavirusvaccination har någon större betydelse i kampen mot typ 1 diabetes.

Hur oroliga behöver vi vara för Coronavirusepidemin?

Barndiabetesfondens ordförande Johnny Ludvigsson kommenterar.

Barndiabetesfondens Riksförening kallar till Årsmöte 2020

Den 28 mars kl. 11.45 hålls Barndiabetesfondens Riksförenings Årsmöte 2020 på Quality Hotel Ekoxen i Linköping.
Läs mer>>

Mount Sinai Discovers New Drug Combo to Induce High Rates of Human Beta Cell Regeneration

Times Union - externlänk
Researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai have discovered a novel combination of two classes of drugs that, together, cause the highest rate of proliferation ever observed in adult human beta cells - the cells in the pancreas that produce insulin - without harming most other cells in the body. The result is an important step toward a diabetes treatment that restores the body’s ability to produce insulin.
Johnny Ludvigsson kommenterar: För att kunna  bota typ 1 diabetes behövs insulinproducerande betaceller, som sedan inte dödas. Man har under många år arbetat med att få fram stamceller, vilket är viktig forskning, men än bättre vore om nan kunde öka kroppens egen förmåga att föröka de betaceller som finns kvar. De forskningsresultat som nu presenteras är spännande och uppmuntrande. OM de står sig så att detta fungerar i kroppen på en människa, och om forskningen samtidigt får fram metoder att förhindra att cellerna dör/dödas, så närmar vi oss bot. Men, även om vi är optimister: det kan ta många år.

Rekordstor donation till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet

Linköpings universitet - externlänk
En privat donation om 100 miljoner kronor ska stärka forskning inom barnmedicin vid Linköpings universitet.
Johnny Ludvigsson kommenterar: Michael Cocozza, en av grundarna till den stiftelse som upprättats i samband med donationen, är känd som en framgångsrik företagare, oerhört klok, rakryggad och också generös person. Han är ett föredöme som ger tillbaka till samhället,  vilket i detta fall betyder stöd till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Förhoppningsvis kommer det också att betyda ökat stöd till typ 1 diabetesforskning!

General population screening reduces life-threatening diabetic ketoacidosis

Medical Xpress - JDRF, externlänk
JDRF, the leading global organization funding type 1 diabetes (T1D) research, today announced new research that found widespread screening for islet autoantibodies reduced the occurrence of life-threatening diabetic ketoacidosis (DKA) among children with pre-symptomatic T1D.
Johnny Ludvigsson kommenterar: Att veta att mitt barn har ökad risk att utveckla typ 1 diabetes är förstås psykologiskt påfrestande, men å andra sidan kommer en väldigt stor grupp familjer, den stora majoriteten, få ökad trygghet över att deras barn INTE har ökad risk att utveckla sjukdomen. Om man med screening dessutom skulle kunna minska förekomsten av svår keto-acidos vid debuten, så vore det en betydande vinst. Så allt mer talar för att vi i Sverige skulle införa allmän screening, även om vi fn inte har något bra sätt att ingripa för att förebygga typ 1 diabetes.
Läs mer>>

Dystra siffror om diabetes i världen

Diabetesportalen - Tord Ajanki, externlänk
Var elfte vuxen i världen har diabetes, svindlande 463 miljoner. 38 miljoner fler på två år. Diabetes är sedan flera år de snabbast växande folksjukdomen, forskarna talar om en världsomspännande epidemi. Om tio år, 2030, är antalet 578 miljoner. Om 25 år, 700 miljoner.
Läs mer>>

Nytt rekordår med 22 miljoner till forskningen!

Pressmeddelande, externlänk
Barndiabetesfonden har anslagit över 22 miljoner kronor till svensk forskning 2019, fördelat över 32 st forskningsprojekt och de två Johnny Ludvigsson-priserna.
Läs mer>>

Studie testar ny terapi för typ 1 diabetes

Nordiske Medier Newsroom, externlänk
Intressant studie, men givetvis än så länge alltför tidigt att våga tro något. I en tidigare studie i Alabama, USA fick man ingen effekt, men det kan bero på dosering etc, så GABAstudien är mycket intressant.
/Johnny Ludvigsson

Kan rotavirusvaccin förhindra eller fördröja insjuknandet i typ 1-diabetes?

Läkartidningen - Debatt, externlänk
Det finns studier i Australien och USA som talar för att Rotavirusvaccination kan minska risken för typ 1 diabetes, och andra studier (ex i Finland) som inte visar något skydd. Vi har pågående planering av studier i Sverige för att se på effekten av Rotavirusvaccination som blivit nationellt införd i Sverige 1 sept 2019.
/Johnny Ludvigsson

Barndiabetesfonden 30-årsjubilerade med internationellt symposium

Den 17-18 oktober firade Barndiabetesfonden 30 år med ett vetenskapligt symposium i Linköping, samtidigt som den nya kampanjen #BlåKnuten lanserades till förmån för forskningen!
Läs mer>>

Svensk forskning i topp till årets Johnny Ludvigsson-priser

Pressmeddelande, externlänk
Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2019 delades båda ut till forskare verksamma i Sverige. Priset för Framstående Barndiabetesforskning i Norden gick till Per-Ola Carlsson i Uppsala, och priset till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige tilldelades Araz Rawshani i Göteborg.
Läs mer>>

Blå knuten samlar in till mer forskning mot typ 1 diabetes

Pressmeddelande, externlänk
Barndiabetesfondens fyller 30 år och lanserar #BlåKnuten som en symbol för kampen att besegra typ 1 diabetes. 900 barn och lika många vuxna insjuknar varje år i Sverige och fortfarande finns inget botemedel. Kampanjen är startskottet för en långsiktig satsning för att höja medvetenheten om typ 1 diabetes och behovet av mer forskning.
Läs mer>>

Kronprinsessan besöker Barndiabetesfondens 30-årsjubileum i Linköping

Pressmeddelande, externlänk
Torsdagen den 17 oktober besöker Kronprinsessan Linköping för att delta vid Barndiabetesfondens 30-årsjubileum. Läs mer>>

Läkare ville inte ta blodsockertest – missade sexåringens diabetes

Kommentar av Johnny Ludvigsson: Tyvärr är okunskapen fortfarande stor även inom sjukvården. OM föräldrar misstänker att deras barn har typ 1 diabetes så ska de stå på sig, och kräva blodsockerbestämning och även ett HbA1c (långtidsblodsocker). Är barnet påverkat så ska de åka till akutmottagning på en barnklinik direkt. 

Skåneforskare: Snart finns det ett vaccin mot typ 1 diabetes

Kommentar av Johnny Ludvigsson: Det finns onekligen en del fakta som talar för att virus är med i spelet vid uppkomst av typ 1 diabetes, åtminstone i en del fall. Men det är långt ifrån bevisat. Det pågår studier att försöka ta fram vaccin mot vissa så k enterovirus (tarmvirus). När det är klart, vilket kan ta år, så behöver det prövas på tiotusentals barn som behöver följas upp under ett antal år innan man kan se om vaccinet förebygger några fall av typ 1 diabetes. (På sådana som redan har diabetes har vaccinet ingen förväntad effekt  utan tanke är att förebygga).

Ärftlig risk för diabetes kopplad till bakteriefloran

– Vissa bakteriestammar ser vi inte alls hos individer med hög risk, medan de finns hos individer med låg genetisk risk för att utveckla typ 1 diabetes. Det är mycket intressant, eftersom det skulle kunna innebära att dessa bakteriestammar har betydelsefulla positiva effekter och kanske en dag kan bli användbara i behandlingar för att förhindra uppkomsten av autoimmuna sjukdomar. Det kan också vara så att den höga genetiska risken leder till att dessa bakteriestammar inte förmår överleva i tarmen, säger Johnny Ludvigsson, senior professor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet och överläkare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Rotavirus Vaccination Tied to Lower Risk for T1DM in Children

Kommentar av Johnny Ludvigsson: I Finland har man inte kunnat påvisa nedgång i T1D-incidence relaterat till Rotavirusvaccination, men studier i både Australien och USA antyder detta. Kanske kan vi hoppas på färre småbarn med typ 1 diabetes när nu Rotavirusvaccination från 1 sept 2019 införs nationellt i Sverige!

Jubileumskonsert - Barndiabetesfonden 30 år

En konsert med anledning av Barndiabetesfondens 30-årsjubileum i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria, beskyddare av Barndiabetesfonden. 

Välgörenhetsdag 1 september i Vadstena till förmån för Barndiabetesfonden

Event:  1 september 2019

Den 1:a september arrangeras en sprakande evenemang i Vadstena till förmån för Barndiabetesfonden. Det bjuds på konsert i Vadstena Klosterkyrka med Tommy Körberg och Helen Sjöholm, 3 rättersmiddag och kvällskonsert på Vadstena slott med Martin Stenmarck, Natalie Bergqvist, Hanna von Spreti samt en hemlig stjärnartist! Det vill du inte missa! Biljetter säljs på ticketmaster!

Barndiabetes i skolan: ”Jag tog inte mina mediciner för jag skämdes”

Se hur Freja Eriksson berättar hur hon hamnade i ett livsfarligt tillstånd i skolan. Sjukdomen är fortfarande en gåta och inget barn har hittills kunnat botas, berättar Johnny Ludvigsson, professor och grundare till Barndiabetesfonden. Därför är det oerhört viktigt att lärare och personal har kunskap kring sjukdomen. En ny undersökning visar att 3 av 4 barn saknar stödperson i skolan.
 

Det här visste du inte om typ 1 diabetes , del 2 "Jag har en enorm sömnbrist som jag aldrig kommer kunna ta igen”

Artikelserie:  Det här visste du inte om typ 1 diabetes. Barndiabetesfonden 1 aug 2019 - del 2 av 7

Det här är en del i en serie artiklar för att utrota fördomarna, öka insamligen till forskningen och att ge de drabbade och deras familjer en ljusare framtid.
Familjen Frösslund kan aldrig göra något spontant: ”Alla avvikelser från rutinen medför en risk” Att dygnet runt behöva följa blodsockret på sitt barn med typ 1 diabetes innebär en ständig oro. Det är inte konstigt att många föräldrar vittnar om utmattning och förlorad sömn.

 

 

Det här visste du inte om typ 1 diabetes , del 1

Artikelserie:  Det här visste du inte om typ 1 diabetes. Barndiabetesfonden 1 aug 2019 - del 1 av 7

Säg ordet typ 1 diabetes och vissa kanske tänker att det är någonting som är lite besvärligt att leva med. En sjukdom som försvårar vardagen, visst, men inte allvarlig på riktigt. Oftast inte dödlig. Insulinsprutor i tid och otid, lite mindre lördagsgodis, ibland yrsel och illamående. Ingenting kunde vara mer fel. Typ 1 diabetes är en tuff, obotlig och livshotande sjukdom som drabbar våra barn och ungdomar. Det här är den första i en serie artiklar för att utrota fördomarna, öka insamligen till forskningen och att ge de drabbade och deras familjer en ljusare framtid. 


Can a drug that delays the onset of type 1 diabetes be a success?

Extern länk: Forbes.com - John LaMattina, 25 juni 2019

-Intressant och viktig diskussion kommenterar Johnny Ludvigsson. Det viktiga med studien är att den ger stöd för att det är MÖJLIGT att påverka sjukdomsförloppet, men mycket forskning  återstår innan det finns enklare, säkra sätt att hejda utvecklingen av typ 1 diabetes, 


Årets avhandling kartlade hjärt-kärlsjukdom vid diabetes

Extern länk: Läkartidningen, 4 juni 2019

Aidin Rawshani, läkare och forskare vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, fick fakultetens stora pris för årets bästa avhandling.

Transplanterade celler avslöjar tidiga tecken på typ 1-diabetes

Nyhet: Karolinska Institutet -  17 maj 2019

Ny studie från Karolinska Institutet visar att Langerhanska öar transplanterade till främre ögonkammaren kan utgöra viktiga rapportörer för autoimmunitet och utvecklingen av typ 1-diabetes.
 

Barndiabetesdagen i Malung 25 maj!

Nyhet: Redaktionen 26 april 2019 

I år anordnar föreningen Wilmas Vänner – föreningen bakom Barndiabetesgalan i Malung i november – även Barndiabetesdagen den 25/5 kl 10-15 på Orrskogen, Folkets Park Malung. Vi välkomnar alla från när och fjärran!

Ny unik insulinpenna för diabeteiker

Nyhet: Svt - Frida Björk, 19 mars 2019 

En ”smart” insulinpenna som nu testats i Sverige kan ge diabetiker en enklare och bättre behandling, menare forskare vid Sahlgrenska akademin. Pennan läser av patientens värden och gör det möjligt att kommunicera i realtid med läkaren på distans. 

 

Barndiabetesdagens lokalförening i Ulricehamn har bildats

Nyhet: Redaktionen 10 mars

Vi har den stora glädjen att välkomna ännu en lokalförening - Barndiabetesfondens Lokalförening Ulricehamn. Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening önskar varmt välkomna i gemenskapen.

   

Does vaccination against rotavirus also protect against type 1 diabetes?

Nyhet: Biospace.com - Chelsea Weidman Burke, 25 feb 2019 

The rotavirus vaccine may be pulling double duty; it not only protects young children against a potentially life-threatening rotavirus infection but may also reduce their likelihood of developing type 1 diabetes.

 

Riktlinjer för diabetes kan vara felaktiga

Nyhet: TT - 27 feb 2019 

De nationella riktlinjerna för blodtryck, blodfetter och blodsocker vid typ 1-diabetes kan vara för högt satta, det visar en ny studie från Göteborgs universitet. Med hjälp av AI-teknik har studien undersökt vilka faktorer som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom och förtida död hos diabetiker.

Nystart för lokalföreningen i Göteborg!

 

Nyhet: Redaktionen 8 februari 2019  

I Göteborg har det nu bildats en interrimsstyrelse för att åter börja bedriva verksamhet inom Barndiabetesfondens Lokalförening Göteborg.
 

Informationen gick inte fram - barn med diabetes

hamnade på intensiven.

Nyhet: Norrkopingnews.se 

BVC misstänkte typ 1 diabetes på ett litet barn, bad föräldrarna att snabbt söka vård men informationen gick inte fram. Två veckor senare var läget kritisk och barnet tvingades vårdas på intensiven.


Gåtan kring typ 1 diabetes behöver lösas!

Nyhet: Alingsås tidning 3 januari 2019

Läs Andrea Reich artikel om typ 1 diabetes i Alingsås Tidning

Johnny Ludvigsson kommenterar

Återigen ger ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige) - en världsunik uppföljning av en generell befolkning från födelsen med mångårigt stöd av Barndiabetesfonden - viktiga resultat. Den här studien gäller visserligen rheumatoid artrit hos barn, men en sjukdom som dels är nära släkt med typ 1-diabetes, och som barn med typ 1-diabetes drabbas av oftare än andra barn. Detta ger kunskap av värde även för typ 1-diabetes. Uppenbarligen finns förändringar redan i navelsträngsblod, och sedan i tarmfloran vid 1 års ålder hos barn som senare får reumatisk sjukdom, på liknande sätt som vid typ 1-diabetes.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

×
  • {{ node.Name }}