{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Stadgar för Stiftelsen Barndiabetesfonden

Senast uppdaterad: 2018-08-06

Du kan ladda ner stiftelsens stadgar som pdf här.


§ 1 Bakgrund

Stiftelsen har tillkommit på initiativ av professor Johnny Ludvigsson, avdelningen för pediatrik, Linköpings Universitet och marknadschef Inger Rosander, Östgötateatern.


§ 2 Firma

Stiftelsens benämning är Barndiabetesfonden.


§ 3 Ändamål samt villkor för utdelning från stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att understödja forskning, vars mål är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Stiftelsens kapital skall årligen ökas med minst 10 % av nettoavkastningen. Resterande del av avkastningen användes till utdelning. När stiftelsens kapital överstiger 10 basbelopp det år utdelningen äger rum, får även kapitalet utdelas, dock aldrig med så stort belopp att kvarvarande kapital understiger 10 basbelopp.


§ 4 Styrelse

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av ordförande samt 4 ledamöter med var sin suppleant. I styrelsen skall alltid ingå en ledamot från Universitetet i Linköping och en representant för gruppen föräldrar till barn och ungdomar med diabetes. Vidare bör i styrelsen ingå representanter för kulturella och ideella organisationer samt övriga intresserade.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning anses föreligga. Ordförande skall dessutom kalla till styrelsemöte om tre ledamöter av styrelsen så påfordrar.

Stiftelsens firma tecknas förutom av beslutsför styrelse, av den eller dem som styrelsen därtill utser.


§ 5 Styrelsens säte

Stiftelsens styrelse har sitt säte i Linköping.


§ 6 Hur styrelsen utses och tid för styrelseuppdrag

Tre ledamöter och deras tre suppleanter utses av Barndiabetesfondens Riksförening. En ledamot med suppleant utses av Lions i Sverige. En ledamot och en suppleant, vilka representerar betydelsefulla intressegrupper, utses av den sittande styrelsen. Alla väljs för två år.

Antalet närmast hälften av styrelseledamöterna väljs varje år.

Styrelsen utser inom sig en ordförande för en tid av två år.


§ 7 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.


§ 8 Styrelsens åligganden

Styrelsen har att förvalta inkomna medel samt att besluta om utdelning av medel.

Styrelsen skall vidare årligen utse ett vetenskapligt råd bestående av minst två läkare verksamma inom forskningsområdet angivet under §3 ovan. Ledamot i det vetenskapliga rådet och som själv ansöker om anslag från stiftelsen skall icke närvara då det vetenskapliga rådet behandlar denna ansökan och får ej heller delta då stiftelsen beslutar om utdelning.


§ 9 Revision

Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor. Revisorn har att avge revisionsberättelse före den 31/3 till styrelsen, som förvaltar eventuell ansvarstalan.


§ 10 Ändring av stadgar

Ändring av stiftelsens stadgar kan genomföras om Barndiabetesfondens Riksförening vid två på varandra följande årsmöten beslutar därom med minst 2/3 majoritet. Ändring av stiftelsens stadgar får ske endast efter godkännande av Länsstyrelsen eller vid ändring av stiftelsens ändamål och övriga ursprungliga stadgar enligt bestämmelserna i permutationslagen.


§ 11 Tillsyn

Stiftelsen skall stå under tillsyn av Länsstyrelsen enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.


§ 12 Stiftelsens upplösning

Om stiftelsen skulle upplösas skall behållningen tillfalla Linköpings Universitet att användas till forskning för att förebygga, bota eller lindra sjukdomar hos barn och ungdomar.

×
  • {{ node.Name }}