{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Stadgar för Barndiabetesfondens Riksförening

Senast uppdaterad: 2020-05-07

Du kan ladda ner Riksföreningens stadgar som pdf här.


Bakgrund

Barndiabetesfonden bildades 1989. Redan 1990 kunde Barndiabetesfonden dela ut betydande forsknings-anslag och dessa har sedan vuxit från år till år. I takt med att Barndiabetesfondens arbete ökar behövs det hjälp från alltfler människor.

Till en början var Barndiabetesfondens aktivitet förlagd huvudsakligen till Linköping med omnejd men efterhand har både enskilda och föreningar runt om i landet engagerat sig. Dessa får via Barndiabetesfondens Riksförening en hemvist och ett medlemskap som berättigar dels till information regelbundet om Barndiabetesfonden, dels till att utse medlemmar i Barndiabetesfondens styrelse.


1. Organisation

Barndiabetesfondens Riksförening är en rikstäckande organisation som består av Riksföreningen och anslutna Lokalföreningar. Denna stadga innehåller de grundläggande och gemensamma bestämmelser som gäller för hela organisationen.


2. Ändamål

Ändamålen för Barndiabetesfondens Riksförening och dess Lokalföreningar är att stödja Barndiabetesfonden, sprida information och kunskap om typ 1 diabetes och att ge stöd till barn och ungdomar med diabetes och dess anhöriga.


3. Uppgifter

Riksföreningens uppgifter är bland annat:
• att arbeta för att Barndiabetesfonden ska få resurser som Barndiabetesfonden använder till att ge stöd till forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdom.
• att sprida information och öka kunskapen i samhället om typ 1 diabetes.
• att skapa och driva projekt som syftar till att ge stöd till barn och ungdomar med diabetes och deras anhöriga.
• att vara en serviceorganisation för Barndiabetesfonden, för lokalföreningarna och medlemmarna.
• att ge ut tidningen Sticket som distribueras till samtliga medlemmar.

Riksföreningen har därutöver i uppgift att utse 3 ledamöter och 3 suppleanter i Barndiabetesfondens styrelse.


4. Medlemskap

Enskild person, familj, organisation eller motsvarande kan bli medlem i Barndiabetesfondens Riksförening genom att betala en årlig medlemsavgift. Enskilda personer kan även välja livstidsmedlemskap. Avgiften bestäms årligen av årsmötet. Medlem enligt ovan har rätt att delta i årsmötet till vilket kallelse ska utgå senast 3 veckor i förväg. Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari för att kunna behandlas på årsmötet.

Vid omröstning har medlem en röst. Medlem ska erhålla information regelbundet.


5. Styrelse

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare 3 ledamöter och minst 2 suppleanter. I styrelsen ska alltid ingå representanter för gruppen föräldrar till barn och ungdomar med typ 1 diabetes. Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning anses föreligga, dock minst 3 gånger per år. Ordföranden ska dessutom kalla till styrelsesammanträde om minst 3 ledamöter av styrelse så påfordrar.


6. Styrelsens säte

Barndiabetesfondens Riksförening har sitt säte i Linköping.


7. Hur styrelsen utses samt mandatperiodens längd

Styrelsen utses på ordinarie årsmöte för 2 år i taget på förslag från valberedningen med enkel majoritet. Antalet närmast hälften av styrelseledamöterna väljs varje år.

8. Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför när minst 4 ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.


9. Styrelsens åligganden

Styrelsen har att förvalta medlemsavgifter och inkomna medel och ansvarar för att de medel som inte behövs för ändamålen överförs till Barndiabetesfonden pg 90 00 59 - 7 eller bankgiro 900 - 0597. Vidare leder styrelsen föreningens verksamhet och ser till att kallelse till årsmötet går ut i laga ordning.


10. Revision

Föreningens räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderår. Bokslutet ska för varje år vara verkställt den 15 februari nästföljande år. Räkenskaperna och styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer. Revisorerna har att avge en revisionsberättelse före sista februari året efter räkenskapsåret till styrelsen förvaltar eventuell ansvarstalan.


11. Årsmöte

Föreningens årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

a. Val av ordförande för årsmötet
b. Val av sekreterare för årsmötet
c. Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
d. Upprättande av röstlängd
e. Fastställande av årsmötets utlysande i laga ordning
f. Verksamhets och förvaltningsberättelse
g. Revisionsberättelse
h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse
i. Val av ordförande
j. Val av vice ordförande
k. Val av sekreterare
l. Val av kassör
m. Val av övriga ledamöter
n. Val av suppleanter
o. Val av 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant
p. Val av ledamöter till Barndiabetesfondens styrelse
q. Val av suppleanter till Barndiabetesfondens styrelse
r. Val av 3 ledamöter till valberedningen varav 1 sammankallande
s. Fastställande av nästa års medlemsavgifter
t. Behandling av inkomna motioner
u. Övriga frågor


12. Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning måste beslutas med 2/3 majoritet på två av varandra följande årsmöten.


13. Föreningens upplösning

Om Barndiabetesfondens Riksförening skulle upplösas ska behållningen tillfalla Barndiabetesfonden.

×
  • {{ node.Name }}