{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Kvalitet

Senast uppdaterad: 2018-08-06

Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Du kan därför känna dig trygg när du ger en gåva till Barndiabetesfonden.

Din gåva går till forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.


Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll, har tillkommit för att givaren ska kunna känna sig trygg. När en organisation har blivit godkänd som 90-kontoinnehavare granskar Svensk Insamlingskontroll hela organisationens verksamhet och inte bara det som kommer in på organisationens 90-konton.


Giva Sverige

Hette tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, och arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt.

Vi är skyldiga att följa Giva Sveriges kvalitetskod och styrande riktlinjer som fastställer givarens rättigheter. Vi redovisar våra kostnader enligt Givas styrande riktlinjer, som är normen för vår bransch.

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument som fungerar som ett stöd i varje enskild organisations kvalitetsarbete. Varje medlem i Giva Sverige ska följa kvalitetskoden. Koden är omfattande och belyser en organisations verksamhet ur ett brett perspektiv, allt i syfte att bygga upp en hållbar och transparent struktur med god intern kontroll och styrning.

Effektrapport 2022

Här kan du hämta och läsa Effektrapport 2022 för stiftelsen Barndiabetesfonden

 

Styrdokument

I Barndiabetesfondens Styrdokument fastslås den reglering som gäller för arbete i och med Barndiabetesfonden och dess Riksförening och Lokalföreningar.


Insamlingspolicy Barndiabetesfonden

Policyn tydliggör för våra givare vilka principer som gäller för vår insamlingsverksamhet, hur Barndiabetesfonden samlar in pengar och hur vi hanterar gåvor. Insamlingspolicyn ger också vägledning och styrning till Barndiabetesfondens anställda, medlemmar och andra som deltar i vårt insamlingsarbete.

Utan gåvor skulle vårt arbete inte vara möjligt och givarna ska känna sig trygga med hur Barndiabetesfonden använder de gåvor som skänks. Det är också viktigt att insamlingsarbetet är kostnadseffektivt så att så mycket pengar som möjligt går till Barndiabetesfonden ändamål.


Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll

Barndiabetesfonden är medlem i Giva Sverige och följer deras kvalitetskod samt Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling. I all kommunikation och information ska det tydligt framgå att Barndiabetesfonden har ett 90-konto. För att beviljas ett 90-konto måste organisationerna säkerställa att all insamlingsverksamhet håller hög kvalitet och att minst 75 procent av insamlade gåvor når ändamålet. All insamling ska ta hänsyn till vid var tid gällande regleringar i EUs dataskyddsförordning.


Barndiabetesfondens insamlingsverksamhet

Barndiabetesfonden vänder sig till både privatpersoner och företag i insamlingsarbetet, men även testamenten är en viktig del i vår insamling. Barndiabetesfonden använder olika metoder och prövar ofta nya för att effektivisera insamlingsarbetet och sänka kostnaderna.

Barndiabetesfondens givare är viktiga för att vi ska kunna driva insamling till forskning kring typ 1-diabetes. Det är viktigt att givarna känner sig trygga med hur vi hanterar gåvor samt deras personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. Information om givare får inte ges vidare till någon tredje part utan givarens medgivande. Som givare har man alltid möjlighet att ändra eller avsluta sitt engagemang hos Barndiabetesfonden.


Bild och text i insamlingsarbetet

All insamling ska ta hänsyn till de regleringar som beskrivs i dataskyddsförordningen och marknadsföringslagen i de fall dessa behöver beaktas. Ingen som ger gåvor till Barndiabetesfonden ska känna sig lurad eller påtvingad. Insamling skall ske med största respekt och hänsyn till deltagande personer och vara aktsam vad det gäller namn och person i bild. Människor ska i bild och text skildras på ett värdigt sätt. Tillstånd för användandet av bilden ska ges av den avbildade personen och ett godkännande för detta ska finnas. Alla inblandade skall vara införstådda med på vilket sätt insamlingen sker och alltid godkänna sin medverkan före eventuell publicering.

När medverkande är barn, ska alltid vårdnadshavare ge sitt samtycke. All information ska vara korrekt och alltid faktagranskas av Barndiabetesfonden. Medverkande har rätt att återkalla sitt godkännande att förekomma med bild och namn i digitala medier, samt i tryckt material som ännu inte har producerats.  


Återrapportering, insamlade medel och kostnader

Redovisning av insamlade medel, kostnader ska ske i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Kostnader för insamlingsverksamheten ska möta de krav som Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll ställer.


Respekt för givaren

Barndiabetesfonden lämnar aldrig ut kontaktuppgifter till enskilda personer. I de fall mottagaren önskar kontakt med någon av de presenterade personerna tar Barndiabetesfonden emot önskemålet och lämnar avgörandet till den enskilda personen. Vid frågor angående vår personuppgiftsbehandling ska vi vara tillmötesgående och i lämplig utsträckning uppmärksamma berörda personer på vår integritetspolicy som beskriver vår behandling av personuppgifter. Det är viktigt att givaren känner sig trygg med hur vi hanterar såväl gåvor som personuppgifter.


Öronmärkning av gåvor

Barndiabetesfonden öronmärker som regel inte gåvor direkt till specifika projekt eller andra ändamål. Huvudregeln är att alla anslag till forskning föreslås av Barndiabetesfondens vetenskapliga råd. Gåvor till Barndiabetesfonden används där vi bedömer att de gör störst nytta.

Om en givare ställer som krav för gåvan att den öronmärks till viss typ av diabetesforskning så tillmötesgår vi det, när så är möjligt.


Klagomålshantering

Eventuella klagomål bemöts alltid med respekt och vänlighet. Om gåvogivaren av någon anledning ångrar sig och önskar att ta tillbaka sin gåva ska detta i möjligaste mån respekteras, när det sker så tidigt att gåvan inte redan använts för sitt ändamål. Att klagomål från givare följs upp och att eventuella åtgärder vidtas är en uppgift för Barndiabetesfondens givarservice.

Klagomål ska hanteras allra senast inom två veckor.


Att tacka nej till gåva

Barndiabetesfonden ska inte ta emot gåvor från sådana gåvogivare som inte delar Barndiabetesfondens grundläggande värderingar eller som på annat sätt kan tänkas skada organisationen eller vårt varumärke. Detta förbehåll ska kommuniceras.


Marknadsföring

Barndiabetesfonden ska i sin marknadsföring vara så tydlig som möjligt, och Riksföreningen med dess Lokalföreningar ska följa de riktlinjer som utarbetas och beslutas av Barndiabetesfonden.

Barndiabetesfonden ska inte använda sig av formuleringar som att gåvorna ”går oavkortat” till ändamålen eller att insamlingen sker kostnadsfritt.

Vid försäljning av varor ska det i möjligaste mån framgå hur mycket som kommer Barndiabetesfonden till godo. Respekt för givarnas integritet ska så som beskrivits under rubrik "Respekt för givaren" beaktas i all insamlingsverksamhet.   


Hantering av avyttring av gåvor i form av fast och lös egendom

Gåvor eller testamenten till Barndiabetesfonden ska vid lämpligt tillfälle omsättas i kontanter om inte annat beslut fattas. Avyttrandet av egendom ska ske på ett sådant sätt att Barndiabetesfonden inte riskerar att drabbas. Om oklarheter uppstår ska professionell hjälp anlitas.  


Tvist

Gåvor eller testamenten som kommer Barndiabetesfonden till del där annan part väcker klander bör hanteras med hjälp av juridisk expertis, där vi försöker försvara avlidens eller gåvogivares vilja. Om gåvogivare ångrar sig eller brister i omdöme återbetalas gåva i möjligaste mån.


Om insamlingspolicyn

Avgränsningar

Insamlingspolicyn gäller endast för gåvor. Barndiabetesfondens företagssamarbeten regleras alltid i avtal och omfattas inte av denna policy.


Uppföljning av policyn

Barndiabetesfondens kansli ansvarar för uppföljning av policyn. Insamlingspolicyn uppdateras årligen och fastställs av Barndiabetesfondens styrelse.


Du kan också hämta vår insamlingspolicy i pdf-format här.

 
Lön och annan ersättning och pensionsvillkor för högste tjänsteman

Barndiabetesfondens Riksförening är högste tjänstemans arbetsgivare, och dess ordförande beslutar om lön och övriga villkor. Barndiabetesfonden har ett kansli som leds av högste tjänsteman, Generalsekreteraren, vilken verkställer styrelsens beslut. Högste tjänsteman avlönas med fast ersättning, lön 68.000 kr/månad, januari 2022.  Provision eller annan form av ersättning utgår ej.


Placeringsformer för eget kapital

Barndiabetesfonden ska inte placera pengar i företag som inte delar organisationens grundläggande värderingar, uppenbart i sin verksamhet motverkar syftet med den forskning Barndiabetesfonden stödjer, eller som på annat sätt kan tänkas skada organisationen. Det betyder exempelvis företag som har huvudsaklig verksamhet inom tobak, vapen, alkohol och/eller pornografi.


Uppförandekod

Anställda på Barndiabetesfondens kansli, förtroendevalda i styrelserna samt volontärer är representanter för organisationen och ska agera därefter både på och utanför kansliet.

Eventuella klagomål på Barndiabetesfonden som organisation och/eller Barndiabetesfondens verksamhet bemöts alltid med respekt och vänlighet. Klagomål besvaras inom två veckor.

Anställda på Barndiabetesfondens kansli ska behandla varandra med omtanke och respektera varandras erfarenheter, kompetenser och olikheter. Vi arbetar långsiktigt för att motverka uppkomst av all slags diskriminering, då kränkande särbehandling och andra former av trakasserier inte accepteras inom Barndiabetesfonden. Anställda på Barndiabetesfondens kansli ska se till att vår policy för samarbeten efterlevs.


Policy för motverkande av oegentligheter

Alla anställda av Barndiabetesfondens Riksförening samt alla ledamöter och suppleanter i Stiftelsen Barndiabetesfonden och i Lokalföreningarna har skyldighet att anmäla oegentligheter.

Med  oegentligheter menas alla handlingar som strider mot lagar och föreskrifter samt handlingar som kan skada Stiftelsen Barndiabetesfonden och dess Riksförening, personal eller andra medarbetare.

Vid händelse att man upptäcker något som kan misstänkas vara en oegentlighet ska detta rapporteras till Barndiabetesfondens högste tjänsteman. Rör det högste tjänsteman ska det istället rapporteras till ordförande i Stiftelsen Barndiabetesfonden och ordförande i Barndiabetesfondens Riksförening.

×
  • {{ node.Name }}