MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Aktuellt Stockholm

Senast uppdaterad: 2024-01-22

Årsmöte 2024

Välkommen på årsmöte i Barndiabetesfondens lokalförening i Stockholm.


När:
Tisdagen den 13 februari kl 19.00

Var: Mötet är virtuellt via Google Meet: https://meet.google.com/fka-mmry-bcm  

Anmälan: Vi välkomnar alla medlemmar att delta på årsmötet. Anmäl dig gärna i förväg till stockholm@barndiabetesfonden.se

Motioner: Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 januari. Vänligen mejla till stockholm@barndiabetesfonden.se

___

Dagordning:
 

1. Val av ordförande för årsmötet 

2. Val av sekreterare för årsmötet

3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

4. Upprättande av röstlängd

5. Fastställande av årsmötets utlysande i laga ordning

6. Verksamhets- och förvaltningsberättelse

7. Revisionsberättelse

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av ordförande

10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av revisor

12. Val av två ledamöter till valberedning varav en sammankallande

13. Behandling av inkomna motioner

14. Övriga frågor
___

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023 - Barndiabetesfondens lokalförening i Stockholm.pdf

___

Kontakta oss gärna om ni har frågor.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

×
  • {{ node.Name }}