MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Aktuellt Stockholm

Följ oss på Facebook för information om aktuella aktiviteter.

Årsmöte 2023

Kom på digitalt årsmöte den 16 februari 2023 kl 19.00. Ingen anmälan krävs. Möteslänk (zoom) kommer att läggas ut här senast kl 16 mötesdagen.

Dagordning årsmötet:

a. Val av ordförande för årsmötet 

b. Val av sekreterare för årsmötet 

c. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet 

d. Upprättande av röstlängd 

e. Fastställande av årsmötets utlysning i laga ordning 

f. Verksamhets- och förvaltningsberättelse 

g. Revisionsberättelse 

h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

i. Val av ordförande 

j. Val av sekreterare 

k. Val av kassör 

l. Val av övriga ledamöter 

m.Val av suppleanter 

n. Val av två revisorer 

o. Val av två ledamöter till valberedning varav en sammankallande 

p. Behandling av inkomna motioner 

q. Avslutande av möte 

 

 

×
  • {{ node.Name }}