{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Ansökan om forskningsanslag

Senast uppdaterad: 2023-06-26

Barndiabetesfonden, vars ändamål är att stödja forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos barn och ungdomar, är Sveriges största finansiär av forskning kring sjukdomen. Stiftelsen delar 2024 ut 19,4 miljoner kronor.

Ansökan om forskningsmedel är öppen för dig som forskar på en svensk instution och leder forskningsprojekt om typ 1-diabetes. Ansökan ska omfatta projektbeskrivning och budget, och eventuella etiska godkännanden ska vara klara när ansökan görs.

 

Barndiabetesfondens vetenskapliga råd granskar inkomna ansökningar och bedömer dem efter Barndiabetesfondens fastslagna riktlinjer - relevans, vetenskaplig kvalitet och nytänkande, genomförbarhet och sökandes kompetens. Rådet lämnar sedan rekommendation om vilka projekt som bör tilldelas medel till Stiftelsen Barndiabetesfondens styrelse som fattar beslut. Noggranna jävsregler säkerställer opartisk bedömning.

 

Vid genomgången av ansökningarna bedömer Vetenskapliga rådet efter följande kriterier

Relevans (viktas x2)

• Har projektet hög relevans för barn- och ungdoms-/typ 1-diabetes?

• Har projektet hög relevans för klinisk barn- och ungdoms-/typ 1-diabetesvård?

Vetenskaplig kvalitet och nytänkande

• Har projektet potential att på ett väsentligt sätt flytta fram gränserna för forskningsområdet?

• Innehåller projektet helt nya sätt och metoder att närma sig vetenskapliga frågeställningar?

• Genererar eller utforskar projektet nya forskningsområden?

• Är det föreslagna projektets frågeställningar relevanta i relation till forskningsfronten på området?

• Är den föreslagna forskningen betydelsefull?

Genomförbarhet

• Är valet av forskningsmetod, tillgången till utrustning och forskningsinfrastruktur adekvat för projektets inriktning?

• Är projektet genomförbart?

Sökandes kompetens

• Har den sökande tillräcklig vetenskaplig kompetens inom området?

• Finns den potential och vetenskapliga kompetens som krävs för att genomföra forskningsuppgiften? Inom projektet som helhet?

• Om sökande tilldelats medel från Barndiabetesfonden under föregående år, finns det en redovisning över erhållna resultat?

 

 

Ansökningstiden för årets anslagsprocess öppnar i augusti.

 

Har du frågor runt anslag eller ansökningsprocessen vänligen kontakta oss på forskning@barndiabetesfonden.se 

×
  • {{ node.Name }}